Informace k dani z nemovitosti

Informace k dani z nemovitosti

Níže uvedenou informaci, týkající se přiznání k dani z nemovitostí, jsme již sice jednou v našem Havířovském družstevníku uváděli, nicméně máme za to, že opakovaná informace není téměř nikdy na škodu, a  dovolujme si proto opětovně alespoň ve stručnosti uvést informaci, týkající se možnosti uplatnění osvobození od daně z nemovitostí za určitých podmínek.

Dle současné platné legislativy uplatňujeme v podmínkách našeho družstva nárok na osvobození od daně z nemovitostí, a to u všech družstevních domů, kde již proběhla komplexní oprava a k 1. 1. roku, na který podáváme daňové přiznání, byla stavba také zkolaudována dle platné legislativy.

Aby této informace mohli využít také naši vlastníci při podávání svých vlastních daňových přiznání za bytovou jednotku upřesňujeme, že nárok na osvobození je specifikován paragrafem 9, bod 1 odstavec r, zákona č.338/1992 Sb. v platném znění, o dani z nemovitostí, který říká, že stavby jsou osvobozeny od daně z nemovitosti na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení.

Ing. Simona Kozlová Martiňáková

ekonomická náměstkyně

Menu