Informace k novelizaci zákonů

Od 1.1.2016 nabývá účinnosti zákon č. 104/2015 Sb. (dále jen novela), kterým mění zákon č. 67/2013 Sb. (zákon o službách) a zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). K podstatné úpravě zákona č. 67/2013 Sb. dochází:1)  v § 6Zatímco zákon 67/2013 Sb. v tomto paragrafu hovořil o možnosti ujednání způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody poskytovatele služeb se všemi nájemci respektive vlastníky jednotek v domě, novela již umožňuje toto ujednání pouze tam, kde není stanovena povinnost instalace stanovených měřidel či zařízení pro rozdělování nákladů a vodoměrů na teplou vodu. Novela dále stanoví v tomto paragrafu způsob rozúčtování na příjemce služeb, a to rozdělení u „měřených odběrů“ na základní a spotřební složku, způsob rozúčtování základní a spotřební složky a sankci pro případ, že nájemce nebo vlastník neumožní instalaci či odečet měřidel. 

nákladů na vytápění je základní složka rozdělena mezi nájemce či vlastníky podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše v zúčtovací jednotce (domě). Spotřební složka je rozdělována mezi nájemce či vlastníky úměrně podle výše náměrů stanovených měřidel nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňující i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

  Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemce služeb hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. V případě překročení přípustných rozdílů musí být provedena úprava výpočtové metody.   Neumožní-li nájemce či vlastník bytu instalaci stanovených měřidel nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období těchto osob spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.     U nákladů na společnou přípravu teplé vody pro zúčtovací jednotku za zúčtovací období tvořené náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev vody a náklady na spotřebovanou vodu je základní složka rozdělena mezi nájemce či vlastníky podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka se rozdělí mezi nájemce či vlastníky poměrně podle náměrů vodoměrů na teplou vodu instalovaných u těchto osob.  Neumožní-li nájemce či vlastník instalaci vodoměrů na teplou vodu nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u těchto osob spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. 2) v § 13 Novela v tomto paragrafu upravuje pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním, což představuje nesplnění povinnosti poskytovatele služeb nebo nájemce či vlastníka při nedoručení vyúčtování nebo neoznámení změny počtu osob. Výši pokuty družstvo ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení. 3) vložením § 14aTímto paragrafem bylo do zákona vloženo zmocňovací ustanovení, které dává pravomoc ministerstvu pro místní rozvoj stanovit vyhláškou zejména rozsah výše základní a spotřební složky pro rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, mezní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky a náležitosti vyúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Toto zmocňovací ustanovení bylo původně zakotveno v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Závěrem je nutné se zmínit o přechodných ustanoveních novely, která říká, že rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, které započalo přede dnem účinnosti novely, se provede dle zákona č. 67/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely. Rovněž právo na zaplacení pokuty nebo poplatku z prodlení vyplývající porušením povinnosti stanovené zákonem č. 67/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí podle zákona č. 67/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely. V Havířově dne 13.5.2015Vypracovala: Komendová

Menu