Informace k optické metropolitní síti společnosti Moravskoslezské telekomunikace s.r.o.

Společnost Moravskoslezské telekomunikace s.r.o. jakožto veřejný operátor, má záměr provádět na území města Havířov optickou metropolitní síť. Vybudováním této optické metropolitní sítě přibude na území města další operátor (po PODA a.s. a VODAFONE a.s.), který bude šířit signál po optické síti, a tím se zvětší konkurence mezi operátory a zkvalitnění nabízených služeb. Vybudování sítě napojení do domů i rozvod ve společných částech domu je zcela ve finanční režii společnosti. Toto instalované komunikační vedení je energeticky pasivní, tudíž nespotřebovává žádnou energii. Jednotliví bydlící v domech se pak mohou, ale nemusí k této síti připojit.

Představenstvo družstva na svém únorovém zasedání, projednalo požadavek výše uvedené společnosti na umožnění vybudování metropolitní optické sítě a připojení domů k této síti a rozhodlo, že souhlasí s vybudováním připojení k této metropolitní síti, ale pouze za předkladu, že tento záměr bude schválen na příslušné členské schůzi samosprávy, případně také na shromáždění společenství vlastníků.

V této věci Vás může kontaktovat vedoucí příslušné obvodní provozní správy (dále jen OPS), popřípadě může tyto vedoucí kontaktovat předseda (či pověřený člen) Vašeho výboru členské samosprávy.

Zástupce jmenované společnosti přislíbil, v případě zájmu, účast na schůzích, kde Vám mohou být zodpovězeny konkrétní dotazy či podrobně celá problematika objasněna.

Menu