Informační portál e-Domovník

Tento informační portál jsme zpřístupnili výborům samospráv, společným výborů a výborům společenství vlastníků jednotek v květnu loňského roku, kdy jsme také uskutečnili 5 jeho prezentací. Potěšil nás zájem našich funkcionářů o nový softwarový produkt, neboť prezentací se zúčastnilo 151 zástupců samospráv a společenství vlastníků jednotek.

Nový portál nahradil původně užívaný portál S3 a dnes již můžeme říci, že záměna těchto softwarových produktů byla rozhodnutím správným, jelikož e-Domovník je pro jeho uživatele daleko zdařilejším a příjemnějším softwarem, což dokazuje také stálý zájem o portál. V období od 1.1.2015 do 10.2.2015 jsme na portále zaznamenali 344 návštěv uživatelů, což je stav srovnatelný s loňským rokem, kdy jsme ve sledovaném období od 13.5.2014 do 5.10.2014 zaznamenali na portále 1.442 návštěv uživatelů.  

Portál eDomovník v současné době nabízí funkcionářům zejména informace o jednotkách v příslušném domě, o jednotlivých uživatelích, podnájmech o aktuálně platných předpisech nájemného (příspěvku na správu společných částí domu) a úhrad za plnění spojená s užíváním jednotek, provedených a naplánovaných revizích, informace o funkcionářích výborů a delegátech. V dokumentech u každého domu jsou pak uloženy přehledy hospodaření (provoz domu, dlouhodobé zálohy), salda nájemného, vyúčtování služeb a zápisy z členských schůzí samospráv, výborových schůzí, shromáždění společenství vlastníků jednotek. Jsou zde také uloženy stanovy družstva, usnesení posledního shromáždění delegátů, kontakty na havarijní služby, vzory pozvánek na schůze či náhradní schůze členských samospráv nájemců a vzory zápisů z těchto schůzí. Nově jsme také na portál umístili průkazy energetické náročnosti budovy (PENB).

V letošním roce se budeme v souladu se stanoveným harmonogramem prací na e-Domovníkovi věnovat odstraňování potíží se zobrazováním dokumentů a přístupů, které vyplynuly z provedené ankety o spokojenosti s používáním e-Domovníka, kterou jsme realizovali v loňském roce. Dále se zaměříme na optimalizaci úložišť dokumentů tak, aby dokumenty byly ukládány přehledně co do časové posloupnosti jejich vzniku. Důležitým úkolem bude zpřístupnit prezenční listiny, které by mohli funkcionáři využít pro členské schůze samospráv respektive shromáždění společenství vlastníků jednotek. Pokusíme se také řešit problematiku tzv. „alertů“ neboli upozornění, které by e-Domovník odeslal na e-mailovou adresu funkcionářů v případě, že dojde v portálu k uložení nového dokumentu či provedení změny v zobrazovaných údajích.

V listopadu letošního dle harmonogramu obešleme výbory samospráv a společenství, které dosud portál nevyužívají, abychom tak získali další příznivce e-Domovníka a mohli v konečném důsledku odbourat předávání sestav (přehledy hospodaření, salda nájemného apod.) v listinné podobě, což bylo jedním z cílů zpřístupnění portálu.

Pokud Váš výbor samosprávy, společný výbor či výbor společenství vlastníků jednotek dosud k e-Domovníkovi nemá přístup a tento článek vyvolal Váš zájem o jeho používání, můžete se obrátit na správce sítě družstva p. Martina Hurycha (e-mail: martin.hurych@sbdhavirov.cz), který Vám přidělí přístupové heslo a seznámí Vás v případě Vašeho zájmu s jeho používáním. Na správce sítě se také, prosím, obracejte neprodleně v případě, že zaznamenáte potíže s Vaším již přiděleným přístupovým heslem či zobrazovanými údaji v e-Domovníkovi.

Simona Komendová

ekonomická náměstkyně

Menu