Jak se máme vypořádat se změnou splatnosti nájemného?

Jak jistě už víte, schválilo Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Havířov na svém zasedání dne 2. 12. 2013 nové Stanovy Stavebního družstva Havířov (dále jen „Stanovy“) a mimo další dokumenty také Směrnici č. 6/2013 – Pravidla pro sestavování nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů, rodinných domů a garáží (dále jen „Směrnice“).

V odstavci 6, článku 32 Stanov a odstavci 1, článku IX Směrnice tak tento nejvyšší orgán Stavebního bytového družstva Havířov (dále jen „družstva“) schválil novou splatnost nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (dále jen „nájemné“), a to tak, že nájemné se platí předem na každý měsíc, nejpozději však do 5. dne příslušného měsíce. Účinnost těchto ustanovení odložilo Shromáždění delegátů na 1. 1. 2015.

Co znamená tato změna splatnosti pro Vás členy družstva nájemce?

·         V případě, že již dnes platíte (ze svého běžného účtu, poštovní poukázkou, v pokladně družstva) nájemné předem na každý měsíc nebo nejpozději do 5. dne příslušného měsíce, tato změna splatnosti Vás nijak neovlivní a můžete pokračovat v tomto způsobu úhrady nájemného.

·         V případě, že nyní jsou Vaše úhrady nájemného realizovány až k 25. dni příslušného měsíce (dle „staré splatnosti“), věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu, ve kterém najdete návod jak zaplatit nájemné na leden 2015 tak, aby Vaše platba již vyhovovala nové splatnosti.

1)      Úhrada nájemného v pokladně družstva

Nájemné na leden 2015 uhradíte v prosinci 2014, nejpozději však 5. 1. 2015.

2)      Úhrada nájemného z běžného účtu

Splatnost svého převodního příkazu z běžného účtu nastavíte tak, aby nájemné na leden 2015 bylo uhrazeno nejpozději 5. 1. 2015. Bankovní ústavy mají povinnost zúčtovat platbu do 24 hodin od podání převodního příkazu, platby však takto připisují pouze v pracovní dny.

Pokud máte na úhradu nájemného nastavený trvalý příkaz ze svého běžného účtu, budete muset i u něj změnit datum splatnosti.

3)      Úhrada nájemného poštovní poukázkou

Poštovní poukázku, kterou budete platit nájemné na leden 2015, musíte podat na poště nejpozději 2. 1. 2015.

4)      Úhrada nájemného prostřednictvím SIPO

V Platebním dokladu SIPO, který Vám Česká pošta, s.p. doručí v prosinci letošního roku, bude již předepsáno nájemné na leden 2015. Je tedy žádoucí, abyste nájemné na prosinec 2014 doplatili v pokladně družstva, nebo převodním příkazem z Vašeho běžného účtu.

5)      Úhrada nájemného prostřednictvím Sporožira

Do souboru (předpisu) sporožirových plateb, které družstvo předá České spořitelně, a.s., v prosinci 2014, bude již předepsáno nájemné na leden 2015. Je tedy žádoucí, abyste nájemné na prosinec 2014 doplatili v pokladně družstva nebo převodním příkazem z Vašeho běžného účtu.

Zjistili jste podle předchozích pokynů, že budete muset doplatit jedno měsíční nájemné a přemýšlíte o tom, jak to udělat, aby tento výdaj co nejméně zatížil Váš rodinný rozpočet? Můžete využít následující možnosti:

1)      dát souhlas družstvu se srážkou nájemného z případného přeplatku z vyúčtování služeb za rok 2013. Těm z Vás, kterým vznikne z vyúčtování služeb za rok 2013 přeplatek, přiložíme k vyúčtování formulář, jehož vyplněním udělíte souhlas družstvu se srážkou jednoho aktuálního nájemného z předmětného přeplatku. Formulář budete moci doručit družstvu poštou nebo prostřednictvím obvodních bytových správ a zřejmě také prostřednictvím výborů samospráv, a to do 31. 5. 2014.

2)      aktuální výši nájemného si rozložit do několika splátek a poslední splátku zaplatit v prosinci letošního roku tak, aby součet splátek činil celkovou výši prosincového nájemného.

Co se bude dít s penězi, které zaplatíte v průběhu roku za účelem vyrovnání nájemného, nebo se srážkou z přeplatku z vyúčtování služeb za rok 2013, ke které dáte souhlas?

Tyto peníze budou v průběhu letošního roku evidovány jako Váš přeplatek (závazek družstva) a v prosinci 2014 uhradí Vaši pohledávku z titulu nájemného za měsíc prosinec 2014.

Co bude dělat družstvo v případě, že provede srážku z vyúčtování služeb za rok 2013 ve výši aktuálního nájemného a nájemné bude za měsíc prosinec vyšší?

Vyzve své členy k doplacení konkrétního rozdílu v průběhu 1. čtvrtletí roku 2015, případně provede zápočet s přeplatkem z vyúčtování služeb za rok 2014.

Čtete tyto informace, jste vlastníkem jednotky fyzickou osobou a říkáte si, že se Vás tato záležitost netýká?

Úprava splatnosti byla nejvyšším orgánem družstva schválena hlavně s ohledem na to, aby družstvo vybíralo nájemné s péčí řádného hospodáře a tedy nikoliv pozadu, čemuž tak u původní splatnosti bylo, nýbrž aby bylo nájemné vybráno dopředu a mohly být tak i platby dodavatelům služeb (teplo, voda, elektřina, atd.) na daný měsíc placeny z již vybraného nájemného.

Změnu splatnosti bude družstvo prosazovat také letos na jednáních shromáždění společenství vlastníků jednotek z pozice spoluvlastníka jednotek a společných částí domu, správce domu a osoby odpovědné za správu domu. Dá se tedy předpokládat, že v závěru roku 2014 bude nová splatnost příspěvku na správu společných částí domu a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů aktuální i pro Vás, vlastníky fyzické osoby, a můžete tak využít postupy, které družstvo uvádí výše pro členy družstva nájemce.

Pokud potřebujete informaci podrobnějšího charakteru, případně potřebujete poradit, kontaktujte vedoucí evidence nájemného pí. Drahomíru Kudláčkovou (tel.: 596499133, e-mail: drahomira.kudlackova@sbdhavirov.cz).

Menu