Na střechách pouze bezpečně aneb nepovolaným vstup zakázán

Na střechách pouze bezpečně

aneb

nepovolaným vstup zakázán

Každý střešní plášť vždy vyžaduje náležitou péči a údržbu. Ať se již jedná o kontrolu stavu izolačních vrstev, odtokových vpustí či okapového systému, nebo revize hromosvodové soustavy, seřízení televizních antén či kontrola a údržba technologických zařízení, které jsou zde umístěny.

Je nutné se zabývat technickým opatřením, které zajistí náležitou bezpečnost pro výkon všech těchto předpokládaných činností, ale rovněž i pro další všestranné uplatnění u nepředvídaných prací a oprav.

Povinnost realizovat tato opatření zajišťující bezpečnost prací je zakotvena v nové vyhlášce ze dne 12.8.2009 č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a v souvisejícím NV č. 362/2005 Sb. Za bezpečný provoz a práce na střešním plášti má odpovědnost vlastník nemovitosti. Bez těchto opatření nebude možno provádět jakoukoli činnost na střeše budovy.

Existuje celá řada možných způsobů řešení a technických opatření. V součinnosti s bezpečnostním technikem SBD Havířov se nyní řeší návrh nejvhodnějších způsobů těchto opatření s ohledem na dodržení předepsaných předpisů jak je uloženo zákonnými normami, ale také efektivitu a výši nezbytně nutných investičních nákladů, se kterými budou jednotlivé samosprávy předem seznámeny. Každé technické řešení musí být konkretizováno pro daný střešní plášť objektu,  jeho konstrukční řešení a aktuální technický stav.

Finálním výsledkem bude dokumentace včetně technologických postupů a statických posudků pro využití navržených záchytných systémů a jejich použití pro bezpečnou práci na střešním plášti. Na základě této dokumentace bude zajištěna realizace celého bezpečnostního systému. Časový předpoklad zahájení prací je plánován s ohledem na klimatické podmínky od dubna 2010. Po dokončení opatření, bude toto zavedeno do pasportu budovy včetně fotodokumentace. Tento pasport bude následně využit ke zpracování technologických postupů při vykonávání jakékoli činnosti na střešním plášti, které budou tímto závazné pro všechny osoby, které se na střechách budou pohybovat a vykonávat práce spojené s kontrolou a údržbou. Všem ostatním, takto nepovolaným osobám, bude vstup do těchto prostor zakázán.

V praxi to znamená, že výlezy na střechy  všech domů budou s okamžitou platností uzamčeny, označeny štítkem „nepovolaným vstup zakázán“ s tím, že orgány na domech a v konečném důsledku i uživatelé jednotek jejich prostřednictvím budou informováni o výše uvedených  nezbytných postupech bezpečné práce na střechách.

Stavební bytové družstvo má tedy za to, že jako vlastník, popř. správce nemovitostí tak učiní všechna nezbytně nutná opatření k zajištění bezpečnosti, jak mu vyplývá ze současných legislativních předpisů.

Menu