Novinky na schůzích členských samospráv a shromážděních společenství vlastníků jednotek

1) Náhradní členská schůzeV souvislosti s přijetím nových Stanov Stavebního bytového družstva Havířov na konci loňského roku jste již mohli zjistit nebo v nejbližší době můžete zjistit, že došlo ke změně při konání členské schůze samosprávy Vašeho domu. Dříve totiž, pokud nebyla v hodinu určenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy, mohlo dojít k zahájení této schůze o čtvrt hodiny později, a to pokud byli přítomni alespoň tři členové příslušné samosprávy. Nyní již takto postupovat nelze. V případě, že členská schůze není usnášeníschopná a tedy není přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy, bude tato členská schůze samosprávy ukončena a ten, kdo svolal původní schůzi, svolá bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi samosprávy, se stejným programem a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni nejméně 3 členové členské samosprávy. Z uvedeného vyplývá, že je tedy v zájmu každého člena příslušné samosprávy, aby se zúčastnil členské schůze samosprávy a nenechal tak rozhodnout o důležitých věcech, týkajících se domu či družstva menšinu či pouze 3 členy samosprávy na náhradní členské schůzi. 2) Zmocnění spoluvlastníkůS ohledem na to, že spousta z Vás členů družstva již má jednotku v osobním vlastnictví, přinášíme na tomto místě informaci, týkající se účasti spoluvlastníků na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek podle nového občanského zákoníku.V souladu s § 441 odst. 2 a § 1185 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) je nutné, aby spoluvlastníci jednotky zmocnili společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, a toto zmocnění udělili na základě plné moci v písemné formě. Tato povinnost se týká jak podílového vlastnictví, tak společného jmění manželů. V praxi to tedy znamená, že v případě, že na shromáždění společenství vlastníků jednotek nebudou přítomni všichni vlastníci jedné jednotky (podílové spoluvlastnictví) či oba manželé, kteří mají jednotku ve svém společném jmění, musí zmocnit jednoho ze spoluvlastníků či z manželů k hlasování na tomto shromáždění písemnou plnou mocí.

Menu