Podnikání v garáži či nikoliv?

Obecně při odpovědi na tuto otázku je nutno vycházet z ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

Z těchto je zřejmé, že stavbu, ale i jakoukoliv její část lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí. Znamená to tedy, že pokud uvedený nebytový prostor byl zkolaudován jako garáž, měl by tento sloužit pouze k odstavení a garážování vozidla (nikoliv k servisní činnosti, k opravám vozidel, přečerpávání pohonných hmot apod.) a zcela samozřejmě ani k jiné zcela odlišné aktivitě.

Změna ve způsobu užívání je přípustná, avšak pouze na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které může být vydáno v případě, že navrhovaná změna neohrožuje zdraví, životy nebo životní prostředí a není v rozporu s veřejnými zájmy, což je dokladováno kladnými stanovisky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení.

K vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby je jednou z podstatných podmínek doklad o vlastnictví, popřípadě souhlas vlastníka stavby, není-li navrhovatel vlastníkem stavby. U garáží v domech ve vlastnictví SBD Havířov, je tedy zapotřebí souhlas družstva jemuž předchází souhlas příslušné samosprávy. U domů, kde již existuje společenství vlastníků jednotek, je dle zákona o vlastnictví k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby v případě, že se změna bude týkat společných částí domu zapotřebí souhlas všech vlastníků jednotek.

Menu