Užívání garáží často hraničí s předpisy!

Užívání  garáží často hraničí s předpisy!

K napsání tohoto článku mne vede skutečnost, že je v posledním období velmi často zjišťováno našimi stavebními techniky ve spolupráci s bezpečnostním technikem, že garáže ve vlastnictví družstva jsou našimi nájemci užívány v rozporu s obecně platnou legislativou, což v mnoha případech znamená ohrožení zdraví a životů osob v jejich blízkosti se nacházejících nebo jindy ohrožení životního prostředí nás všech. Je tomu tak i přesto, že již mnohokrát v minulosti jsme na tento nešvar upozorňovali, a to prostřednictvím našich samospráv, ale i v Havířovském družstevníku.

Z ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, je zřejmé, že stavbu, ale i jakoukoliv její část lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí. Znamená to tedy, že pokud uvedený nebytový prostor byl zkolaudován jako garáž, měl by tento sloužit pouze k odstavení a garážování vozidla, přívěsného vozíku, motocyklu popř. jízdního kola (nikoliv k servisní činnosti, k opravám vozidel, přečerpávání pohonných hmot apod.) a zcela samozřejmě ani k jiné zcela odlišné aktivitě.

K zakázaným činnostem nájemců garáží patří:

o      vylévat olej do kanalizace nebo volného prostoru, který není určen k likvidaci ropných látek

o      odkládat odpad do volného prostoru a tvořit tzv. černé skládky

o      používat v garážích el. spotřebiče (přímotopy, ledničky, mrazničky, el. ruční nářadí atd.)

o      v garážích kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

o      používat garáže pro odkládání jiných věcí, které nesouvisí s provozem hromadných garáží a odstavením vozidel (např. nábytek, koberce,

     čalounický materiál, papír, dřevo, textilie apod.)    

o      používat garáže k podnikatelské činnosti

o      provádět údržbu, seřizování a opravy motorových a nemotorových vozidel

o      bezdůvodně spouštět motor u osobního automobilu popř. motocyklu

o      ukládat pohonné hmoty a hořlavé kapaliny všech tříd vyjma pohonných hmot, které jsou součástí provozních nádrží automobilů a

      motocyklů

o       ukládat technické plyny a zábavní pyrotechniku 

Změna ve způsobu užívání je přípustnáavšak pouze na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které může být vydáno v případě, že navrhovaná změna neohrožuje zdraví, životy nebo životní prostředí a není v rozporu s veřejnými zájmy, což je dokladováno kladnými stanovisky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení. K vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby je jednou z podstatných podmínek doklad o vlastnictví, popřípadě souhlas vlastníka stavby, není-li navrhovatel vlastníkem stavby. U garáží v domech ve vlastnictví SBD Havířov, je tedy zapotřebí souhlas družstva, jemuž předchází souhlas příslušné samosprávy. U domů, kde již existuje společenství vlastníků jednotek, je dle zákona o vlastnictví k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby v případě, že se změna bude týkat společných částí domu zapotřebí souhlas všech vlastníků jednotek.

Věřím, že všichni Vy, kterých se uvedená záležitost týká, pochopíte, že bezpečnost, ochrana před případným požárem  a  zdravé životní prostředí je věcí nás všech a že je nutné událostem předcházet, nikoliv po nich hledat viníky.

Menu