Víte jak to chodí při reklamacích ?

Víte jak to chodí při reklamacích ?

aneb seznamujeme Vás s reklamačním řádem

Když naše družstvo v roce 2001 začínalo s prvními komplexními opravami po uvedení do života programu PANEL, každý si jen stěží mohl představit, že na konci roku 2007 budou domy již ze 60% opraveny. Tato příznivá informace se však stala faktem, který svědčí o pochopení družstevníků a vlastníků v těchto domech žijících, že povinnosti udržovat dům v dobrém stavebně-technickém stavu tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a navíc se co nejvíce prodloužila její životnost, se jednoduše nevyhnou. Toto vysoké procento opravených domů hovoří i o tom, že naši obyvatelé současně využili i poměrně příznivých podmínek, které se pro opravy panelových domů nabízely včetně využití státní podpory.

Takovýto objem prací však přináší vysoké nároky na čas i odbornost našich pracovníků a v neposlední řadě i organizaci práce. Vždyť činnost okolo komplexních oprav začíná její přípravou, tj. před vydáním stavebního povolení, pokračuje realizací, ale tou však nekončí.  Po dokončení, předání a kolaudaci, to je v období tzv. reklamační lhůty je nutné dořešit mnoho záležitostí ať už s dodavatelskou firmou nebo s nájemníky samostatnými.

U posledně jmenované problematiky bychom chtěli zůstat a seznámit Vás s tím, že mimo vytvoření speciální skupiny zaměstnanců družstva (reklamačních techniků) zabývajících se pouze reklamacemi, došlo u nás i k vydání reklamačního řádu, který stanovuje postupy a lhůty jednotlivých účastníkům tohoto procesu.

Komplexní znění tohoto vnitřního předpisu družstva Vám tedy předkládáme touto cestou a otiskujeme níže:

Reklamační řád

Stavebního bytového družstva Havířov

   I.

 Účel

Účelem reklamačního řádu je řešení vztahů mezi zadavatelem a zhotovitelem díla (stavby) po jeho dokončení,  v záruční době (reklamační lhůtě), včetně stanovení postupu, lhůt a zodpovědností jednotlivých účastníků.

II.

Záruční doba

A) Délka a specifikace záruční doby

1.      Délka záruční doby je stanovena ve smlouvě o dílo.

2.      Začíná běžet dnem předání a  převzetí díla a končí posledním dnem sjednané doby ve smlouvě o dílo.

3.      Záruční doba je doba, po kterou je zadavatel oprávněn požadovat provedení náhradního díla, popř. jeho části, jestliže předmět díla vzhledem k jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě o dílo, projektové dokumentaci určené k provedení díla a  nevykazuje vlastnosti odpovídající současně platným právním předpisům (dílo vykazuje vady). Současně platí, že se jedná o předmět díla, který nelze vzhledem k  povaze vrátit nebo předat zhotoviteli.   

B) Účastníci reklamačního řízení v záruční době

1.      V případě, že se na zhotoveném díle projeví vady, tyto je oprávněno uplatnit a řešit SBD Havířov jako účastník smlouvy o dílo (zadavatel).

2.      Pokud je účastníkem smlouvy o dílo na straně zadavatele více osob (spoluvlastníků objektu), řeší SBD Havířov vady díla na základě zmocnění těchto osob.

3.      SBD Havířov řeší reklamace prostřednictvím reklamačního technika, který je k tomu oprávněn dle své pracovní náplně.

4.      Prostřednictvím reklamačního technika SBD Havířov uvedeného v bodě 3. mohou taktéž uplatnit reklamaci zástupci samospráv, společenství vlastníků jednotek domů, obvodních bytových správ  a jednotliví uživatelé jednotek. 

III.

Postup při uplatnění reklamací a jejich průběh

A) Oznámení a evidence podaných reklamací:

1.  Zjištěnou  vadu je možné u reklamačního technika SBD Havířov uplatnit účastníky  uvedenými v bodě II., B, odst. 4 následujícími způsoby:

      – písemně zasláním prostřednictvím České pošty

      – písemně  na správě SBD Havířov nebo příslušné obvodní bytové správě

      – osobně na správě SBD Havířov nebo příslušné obvodní bytové správě

      – zasláním e-mailu na adresu:  info@sbdhavirov.cz 

2.    Reklamace se eviduje centrálně  prostřednictvím  podatelny  SBD  Havířov  a následně

     v knize reklamací.

3.    Kniha reklamací obsahuje ucelený přehled o řešení jednotlivých reklamací a  současně 

 s   reklamačními   techniky,  vedoucími   pracovníky  technického  úseku  družstva,  je

     přístupna i všem obvodním bytovým správám prostřednictvím vnitřní sítě – Intranet. 

B) Postup při řešení reklamací

     1.  Reklamační technik uplatní reklamaci u zhotovitele  nejpozději do 5 dnů od jejího zaevidování.

     2.  U nejednoznačných vad  bude provedeno místní šetření reklamačním technikem za účasti zástupce zhotovitele a zástupce samosprávy (SVJ) za účelem ověření stavebně-technického stavu nahlášené vady.

     3.   Reklamační  technik vyzve současně  s uplatněním reklamace zhotovitele k vyjádření k reklamované vadě ( její uznání popř. odmítnutí) do 10 dnů, od data doručení jejího zhotoviteli, v případě vad uvedených v bodě 2, do 10 dnů od konání místního šetření.  

     4.   Vady  musí  být  odstraněny  v  termínu  určeném smlouvou o dílo, popř. u složitějších vad v termínu stanoveném k jejich odstranění v zápise pořízeném oběma zúčastněnými stranami.

     5.  V  případě odmítnutí reklamace zhotovitelem a současně trvání samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek nadále na řešení reklamace je nutný souhlas samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek k vyžádání posouzení vady nezávislým znalcem a současně prohlášení, že pokud se v posudku neprokáže oprávněnost reklamace, budou náklady, vynaložené na vypracování posudku uhrazeny z fondu oprav domu. V opačném případě budou tyto náklady hrazeny zhotovitelem.

     6.   O odstranění vady bude pořízen písemný doklad s potvrzením zástupcem samosprávy, společenství vlastníků jednotek, uživatelem nebo reklamačním technikem.

7.        Reklamační technik SBD Havířov seznámí předsedu samosprávy, popř. společenství  vlastníků jednotek se skutečností, že uplatněné vady (s výjimkou drobných vad v bytech nájemců a vlastníků jednotek) byly zhotovitelem odstraněny a jím převzaty.

8.     Pět měsíců před ukončením záruční doby budou samosprávy a společenství vlastníků jednotek domů vyzvány k sepsání vad a požadavků na jejich reklamování a současně k jejich předání na správu SBD Havířov. Tento termín je stanoven s ohledem na možnost tyto vady uplatnit a odstranit ještě v rámci záruční doby.

9.      Pokud reklamovanou vadu nebude možné odstranit do 30 dnů od jejího uplatnění u zhotovitele, musí reklamační technik seznámit s touto skutečností zástupce samosprávy, popř. společenství vlastníků jednotek.

10.  Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu určeném ve smlouvě o dílo nebo v zápise z místního šetření, bude uplatněna vůči němu sankce uvedená ve smlouvě o dílo.

11.  V případě nečinnosti zhotovitele při řešení odstranění vad, uplatní  SBD Havířov odstranění vady u jiného zhotovitele a to po předchozím projednání se samosprávou, popř. společenstvím vlastníků jednotek. Odstranění vad jiným zhotovitelem bude  provedeno na náklady původního zhotovitele, popř. náhrada škody takto vzniklé bude vymáhána formou snížení ceny díla.

12.  Délka záruční doby reklamované části díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady zhotovitelem.

III.

Závěrečná ustanovení

1.         SBD Havířov se při řešení reklamací řídí ustanoveními zák. 513/1991 Sb. v úplném      

       znění – obchodní zákoník.

2.      Tento reklamační řád byl schválen představenstvem družstva dne 27. 3. 2007

3.      Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2007.

Menu