Výtahy – paušál

Co obsahuje „PAUŠÁL“ za pravidelný kompletní servis na výtahu

 S ohledem na předchozí články uveřejněné v Havířovských družstevnících na téma výtahy, ve kterých jsme přislíbili zveřejnění obsahu paušální sazby za pravidelný kompletní servis výtahů dle ČSN 274002 a 274007/2004Vám nyní v následujících řádcích uveřejňujeme jeho náležitosti.

Výše uvedené normy stanoví základní požadavky pro provozování, zkoušení výtahu, inspekční zkoušky a provádění servisu tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu výtahů.

A.   Práce, které jsou součástí paušální ceny

1.   Odborné prohlídky /revize výtahů/ u výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů se provádějí v termínech:

uvedené do provozu před 1.1.1993  – 2-3 měsíce

uvedené do provozu po 31.12.1992 – 3-4 měsíce

2.                Zkoušky po rekonstrukci, opravě, modernizace s ověřením bezpečnosti a funkce výtahu v rozsahu určeném výrobcem – po každé provedené práci.

3.  Pravidelná a preventivní údržba dle ČSN 274002 čl. 4.4.1.-4.4.11., servisní firma je povinna:

3.1. Být odborně způsobilá a musí splňovat následující požadavky                                             

       a k tomu musí mít:

a) dostatečný počet servisních pracovníků /jeden pracovník na50 – 90 výtahů/    

    odborně způsobilých vykonávat servisní činnosti dle této normy,

b) v potřebných případech k dispozici odborně způsobilé pracovníky jiných

    profesí např. zedník, svářeč,

c) dostatečný počet zkušebních techniků k provádění odborných zkoušek,

d) zpracovány pravidla a postupy pro výkon servisu a způsob zajištění  

    vnitřních kontrol,

e) k výkonu činností odpovídající vybavení a přístroje s platnými kalibračními

    protokoly, včetně zkušebních břemen a vypracovaného metrologického řádu,

f) platné technické předpisy a české tech. normy vztahující se k činnosti,

                       g) uzavřené přiměřené pojistné krytí možných škod,

                       h) stálý dispečink 24 hodin denně po celý rok,

                      ch) řešenou ekologickou likvidaci nebezpečných látek a odpadů.

3.2. Vypracovat analýzu rizik pro každý pracovní prostor a pro každou pracovní       

       činnost podle návodů k používání.

3.3. Informovat majitele – provozovatele o každém nutném zásahu, který vyplývá ze

 zjištěného výskytu nebezpečných situací nebo z analýzy provozních rizik.   

 V případě vzniku nebezpečných situací bezodkladně navrhnout provozovateli  

 odstavení výtahu z provozu až do odstranění nebo omezení tohoto stavu.

3.4. Vypracovat plán údržby tak,aby pravidelná preventivní údržba byla přiměřena pro

        instalovaný výtah bez ohrožení bezpečnosti osob s minimalizací času, kdy je

        zařízení mimo provoz.

3.5. Upravit plán pravidelné preventivní údržby s uvážením všech předvídatelných

 poruch,např. zneužitím,špatným zacházením, poničením apod. a bezodkladně  

 informovat o této úpravě majitele/provozovatele.

3.6. Provádět odborné činnosti odbornými servisními pracovníky, jejichž odbornost je

 servisní firmou udržována a kteří jsou vybaveni potřebnými postupy, nářadím a   

 náhradními díly.

3.7. Zaznamenávat výsledky zásahů servisní firmy při poruše výtahu do knihy výtahu.

 Tyto záznamy musí obsahovat druhy poruch, aby bylo možno zjistit jejich    

 opakování.

3.8. Ověřovat technický stav výtahu a jeho bezpečnosti prováděním:

– provozních prohlídek, odborných prohlídek, odborných zkoušek – dle ČSN 274007 s provedením záznamů do odpovídajících dokumentů

3.9. Plnit další povinnosti v případě smluvního ujednání jako jsou:

– provádění podstatných změn k odstranění provozních rizik,

– údržba a čištění částí ohrazení výtahové šachty,

– vyprošťování osob z klece – NON STOP,

– údržba a čištění vnitřních prostor klece.

3.10.Informovat majitele /provozovatele o stavu výtahu v dohodnutých termínech,

        nejpozději však v termínech provádění odborných prohlídek podle tabulky 1 ČSN

        274002.

4. Opravy běžných provozních poruch /dle charakteru poruchy po nahlášení/  PO – PÁ 7-

    15 hod. nástup do 1 hodiny po nahlášení.

5. Čištění dna šachtic při provádění odborných prohlídek – co 2 měsíce.

6. Odstraňování porevizních oprav bez materiálu, pokud tyto nebyly odstraněny při pravidelné preventivní údržbě.

7. Veškeré povinnosti provozovatele dle ČSN 274002 tj.

7.1. Udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní

                    firmy vykonávající servis výtahu podle návodu k výtahům uvedeným na trh

                    minimálně v souladu s normou 274002, v případě vzniku nebezpečné situace           

                    vyřazovat výtah z provozu.

7.2. Zajištění odpovídající technické dokumentaci k výtahům.

7.3. Udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz výtahu v řádném stavu,

       umožnění provádění zápisů a záznamů oprávněnými osobami.

7.4. Zajištění, aby servisní firma byla bezodkladně informována v případech:

– okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu

– okamžitě po vyřazení výtahu z provozu, v případě nebezpečné situace

– po každém vyprošťovacím zásahu pověřenou poučenou osobou

– před inspekční prohlídkou prováděnou autorizovanou osobou

– před znovu uvedením do provozu po době delší než je doba mezi 2 odbornými prohlídkami

– před opětovným uvedením do provozu po době delší než je doba mezi 2 odbornými prohlídkami

7.5. Zajištění provádění inspekčních prohlídek /zkoušek ve lhůtách stanovených

       v ČSN 274007.

7.6. Zajištění podmínek pro vykonání odborných zkoušek a inspekčních prohlídek.

7.7. Zajištění provedení posouzení rizik u výtahů v provozu v těchto případech:

      – změní-li se používání budovy nebo zařízení

– po větší úpravě zařízení nebo budovy

– po havárii výtahu

7.8. Zohlednění výsledků posouzení zjištěných rizik u výtahu v provozu.

7.9. Zajištění trvalého umístění a zřetelné čitelnosti jména a tel. čísla servisní firmy na

       viditelném místě pro uživatele.

7.10. Zajištění, aby klíče k přístupům a strojovně byly trvale v budově, ve které je

          výtah umístěn a byly používány pro vstup pouze oprávněných osob.

7.11. Průběžné udržování bezpečného a volného přístupu do pracovních prostor a

         místností pro inspekční orgány a prac. servisní firmy.

7.12. Zajištění předepsaného osvětlení prostorů a přístupů související s prostorem.

7.13. Zajištění vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů – nepřetržitě nejdéle

         do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění.

8. Spoluúčast na použití materiálu do výše 150,- Kč na každém výtahu v měsíci.

B. Práce, které nejsou součástí paušální ceny

  1. Opravy po násilném poškození nebo neodborném zacházení se zařízeními nebo porevizní opravy s materiálem.
  2. Zednické, svářečské, dílenské a podobné práce.
  3. Zhotovení chybějící dokumentace popř. doplnění o revizní knihy, pasporty a návody.
  4. Rekonstrukce, modernizace, podstatné změny a náročnější opravy.
  5. Inspekční prohlídky /zkoušky prováděné autorizovanou/ akreditovanou stranou a zkušebním technikem servisní firmy.
  6. Odborné zkoušky prováděné ve stanovených lhůtách dle ČSN 274007 v rozsahu:

–          kontrola technické dokumentace a dokladů a jejich shodu s výtahem

–          přezkoušení funkce a provozních vlastností výtahu

–          prověření elektrického zařízení výtahu

–          zjištění nebezpečí /nebezpečných situací/

Odborné zkoušky se provádějí v termínech:

–          výtahy určené k dopravě osob a osob a nákladů – co 3 roky

–          výtahy určené k dopravě materiálů a malé výtahy – co 6 roků

  1. Opravy, které pro případy zvýšení nebezpečnosti nařídí inspekční orgán.
  2. Materiál, který převyšuje 150,- Kč v měsíci za výtah a výměny olejů.

Práce, které nejsou součástí paušálu jsou účtovány buď dle ceníku PAS 9176 nebo dle HZS 190,- Kč/hod.

Menu