Zimní údržba místních komunikací a přístupových chodníků

K napsání tohoto článku mne motivovaly dotazy některých z Vás a zejména aktuálnost tohoto problému v nadcházejícím období.

Tak tedy, pokud je zima mírná, jako například ta minulá, není tento problém na pořadu dne.Vaše stížnosti začínají v čase, kdy hustě chumelí, takže technika ani lidé nestačí pojmout a odklidit návaly sněhu.

Proto bych chtěla objasnit princip, který je v dané oblasti zaveden.

Zimní údržba místních komunikací je prováděna na základě Operačního plánu zimní údržby místních komunikací, který je předem schválen Radou města Havířova. V tomto plánu jsou schváleny konkrétní trasy s určením pořadí důležitosti, včetně lhůt pro provedení zmírnění následků působení zimních klimatických podmínek. Pro ty z Vás, kteří by měli zájem zjistit v jakém pořadí jsou komunikace v operačním plánu zařazeny uvádíme, že toto je možné vyčíst na internetových stránkách Statutárního města Havířova www.havirov-city.cz  

Pokud se týká chodníků, do sítě místních komunikací a tedy, do operačního plánu jsou zařazeny pouze chodníky nacházející se podél hlavních komunikací ve městě. Jsou to tedy ty, u nichž je v rámci stanoveného plánu taktéž zabezpečováno odklízení sněhu v předem určeném pořadí.   

Problémem ve většině případů bývají přístupové chodníky k vlastním domům. Ve smyslu současně platné právní úpravy je to vlastník přilehlé nemovitosti, kdo je povinen zajistit jejich údržbu a je tedy zodpovědný za případné úrazy vzniklé nedodržením této povinnosti. Jak je mi známo, velké procento našich domů má již dnes uzavřenou smlouvu s úklidovou firmou, v rámci níž je řešeno i odklízení sněhu na těchto chodnících. Tam, kde takováto smlouva uzavřena není je tedy povinnost na Vás, bydlících v daných domech.

Přes všechny výše uvedené skutečnosti, jak se zdá, si s námi občas počasí hraje, tak jak si zrovna nepředstavujeme, a proto někdy nastane v zimním období i taková kalamitní situace, že ani technika ani lidé, a tedy ani úklidové firmy nestíhají sníh odklízet.

Proto apeluji na Vás, abyste v případech, pokud takováto situace v letošní zimě nastane, nečekali na příznivější počasí, na příchod firmy, která povinnosti má sice ve smlouvě, ale mnohdy pro neustálé přívaly sněhu nestíhá tyto povinnosti plnit, ale i sami přispěli svou rukou k dílu a předešli tak případným následkům a zraněním.

Touto svou přímluvou jsem chtěla poukázat na to, že zima odnepaměti patří k ročním obdobím, které k našim zeměpisným šířkám náleží, že jsme si i v dobách dávno minulých dokázali poradit, a proto si myslím, že i dnes v době moderní techniky je leckdy lidská ruka zapotřebí. 

Dagmar Džupinová

ředitelka

Menu