Otázky a podněty členů družstva podaných prostřednictvím obvodových komisí

 1. Bude družstvo „vykupovat“ od starších členů družstva družstevní byty, pokud nemají žádné příbuzné?
  Odpověď:
  K řešení této otázky byla odpověď uvedena v Havířovském družstevníku č. 1/2021 v tomto znění: Tato možnost je ve fázi jednání. Družstvo si uvědomuje, že lidé potřebují na stáří i finanční jistotu. Tuto službu družstvo dosud pro legislativní překážky aktivně nenabízelo, nicméně již připravuje pro příští Shromáždění delegátů návrh jak i tuto otázku ke spokojenosti členské základny vyřešit.
 2. Nemohlo by družstvo „vykupovat“ byty od starších lidí a nechat je dožít ve svém bytě tak, jak to dělají některé subjekty?
  Odpověď:

  Družstvo si je vědomo toho, že většina družstevníků má svůj družstevní byt několik desetiletí. Je v souladu se schválenou Sociální strategii družstva pro členy družstva, která je zaměřena na družstevně sociální řešení pro části členské základny zahrnující nejstarší, osamělé a sociálně či zdravotně omezené členy, aby své stáří mohli strávit spolu se svými známými pod střechou domů, kde to dobře znají.
 3. Může si člen družstva převést byt do osobního vlastnictví ?
  Odpověď:
  Ano může, protože Stanovy družstva pro tyto převody určují podmínky, po jejichž splnění lze byt do vlastnictví člena převést. Důvodem tohoto postupu je zánik zákonné lhůty (k 31. 12. 2020), ve které družstvo muselo převádět byty do vlastnictví členů bez ohledu na ekonomické potřeby členské základny (ostatních členů družstva).
 4. Nemůžou družstevníci přijít o své byty?
  Odpověď:
  Na situaci, kdy člen družstva „přijde o svůj byt“ nemá družstvo žádný vliv.Takovou situaci si může způsobit jenom sám člen družstva:

  1. svým neodpovědným hospodařením s vlastním majetkem (družstevním podílem) tak, že se dostane do platební neschopnosti splácet své finanční závazky a v exekuci o byt přijde, nebo
  2. pokud poruší hrubě některou z povinností člena uvedených ve stanovách, nebo
  3. byl-li člen odsouzen pro úmyslný trestný čin proti družstvu nebo osobě, která bydlí v domě, kde má člen svůj byt.
  4. Jiný způsob „jak přijít o svůj byt“ (jen na určitou dobu) je pouze zničení bytu výbuchem, požárem, přírodní katastrofou, nebo jinou pohromou, což je družstvem eliminováno pojištěním, které ve prospěch členů sjednalo. Žádný člen družstva nemůže přijít o svůj byt „přičiněním“ hospodaření družstva, protože člen družstva (čl. 2 Stanov) neručí za závazky (dluhy) družstva, na rozdíl od vlastníka bytu, který za dluhy Společenství vlastníků ručí.
 5. Může člen družstva  p r o d a t  družstevní byt (převést družstevní podíl) ?
  Odpověď:
  Ano, protože prodejem či koupí družstevního bytu se fakticky rozumí prodej či koupě družstevního podílu, se kterým je právo užívání družstevního bytu neoddělitelně spojeno. Družstevní podíl je výlučným vlastnictvím člena a podle § 736 zákona o korporacích nelze převody dužstevních podílů omezit ani vyloučit.
 6. Je možné  k o u p i t  družstevní byt (nabýt družstevní podíl)?
  Odpověď:
  Ano, lze formou koupě družstevního podílu od člena družstva, který jej prodává. Informace o nabídce družstevních bytů lze získat na družstvu.
 7. Jak družstvo zajistí co nejlevnějšího dodavatele elektrické energie ve společných prostorách ?
  Odpověď:
  Pro výběr nejvýhodnějších nabídek od dodavatelů stanovilo představenstvo jednoznačná, závazná pravidla, která jsou uvedena ve směrnici č. 6/2017 o výběru dodavatelů, prací, služeb a materiálů pro družstvo.
 8. Jak to bude s nákupem plynu, když každý družstevník je u jiného dodavatele ?
  Odpověď:
  Protože každý družstevník je konečným spotřebitelem plynu, vybírá si dodavatele sám. Jde nejen o odběr, ale také o měření a úhrady.
 9. Jak to bude s dodávkou tepla a teplé vody, vzhledem k založení nové společnosti ČEZ ESCO?
  Odpověď:
  Představenstvo v současné době projednává návrh Energetické koncepce, ve které jsou jako alternativní řešení obsaženy také návrhy na decentralizaci dodávek tepla a teplé vody formou instalace obnovitelných zdrojů energií (plynové kotelny, tepelná čerpadla, fotovoltaiky a solární kolektory).
 10. Aktualizovat webové stránky SBD Havířov, a to o informacích: o provozu družstva v době trvání COVID19, o odstávkách vody domů, o termínech revizí, o podmínkách povolení stavebních úprav v bytech, o podmínkách instalací klimatizací apod.
  Odpověď:
  Představenstvo družstva projednalo v lednu 2022 text 1. pracovní verze Komunikační koncepce družstva, ve které jsou analyzovány potřeby a navržena opatření k řešení informačních požadavků družstevních orgánů a členské základny.
 11. Ke směrnicím zveřejněných na stránkách SBD Havířov připojit vysvětlující komentáře k realizaci tohoto znění v praxi (vysvětlivky tzv. polopaticky“)
  Odpověď:
  Směrnice vydané za účelem regulace interních záležitostí družstva budou zveřejňovány v e-domovníkovi (interním elektronickém informačním systému) včetně důvodových zpráv pro jejich přijetí.
 12. Doplnění informačního systému e-domovník o:
  1. povolení podnájmu
  2. důležitých telefonních kontaktů (havarijní firmy apod.)
  3. termíny kontrol plynových spotřebičů odečtů vodoměrů, revizí apod.
  4. elektronických kontaktů na jednotlivé domovníky na domech
  5. doplnění všech zápisů z konání členských schůzí
  6. doplnění kontaktů nájemníků a podnájemníků
  7. vložení Havířovského družstevníku
   Odpověď:
   Tento požadavek byl v upravené podobě (z důvodu ochrany osobních údajů GDPR) uložen pracovním pořádkem k realizaci příslušným pracovníkům Správy družstva.
 13. Více propagovat naší družstevní realitku.  
  Odpověď:
  Představenstvo družstva bude na svém zasedání v dubnu 2022 projednávat analýzu efektivnosti a možnosti rozvoje Realitního střediska. Zprávu o výsledku (usnesení) obdrží OK prostřednictvím informace o činnosti PD na jednání OK v následujícím měsíci.
 14. Upřesnit preventivní opatření proti šíření koronaviru na webových stránkách družstva, zejména vstupu klientům a třetím osobám do budov sídla SBD Havířov a všech detašovaných pracovišť.
  Odpověď:
  Tento požadavek byl v aktuální podobě uložen pracovním pořádkem k realizaci příslušným pracovníkům Správy družstva.
 15. Doplnit webové stránky SBD Havířov o novou sekci „Nejčastější dotazy“ a uvést odpovědi, např.:
  1. Zda do fondu oprav přispívají i vlastníci
  2. Jaký je rozdíl mezi členem a nečlenem družstva a z toho plynoucí výhody
  3. Co se změní převodem bytu do osobního vlastnictví
  4. Podmínky rekonstrukce bytu, zásahu do společných prostor (klimatizace, radiátory apod.)
  5. Při odpovědích uvádět odkazy na konkrétní čísla směrnic či ustanovení stanov a právní úpravy
   Odpověď:
   Realizace těchto návrhů je obsažena v textu pracovní verze Komunikační koncepce družstva a je projednána v rámci jejího schvalování.
 16. Řešit s Magistrátem města Havířova (sociální služby) případně s dalšími úřady úhradu nákladů na bydlení podnájemcům družstevních bytů, kdy tyto náklady jsou několikanásobně překračované oproti stanovenému nájmu nájemci. Zamezením příspěvků by došlo k „business“ s podnájmy a rozdíl by si zaplatili podnájemníci z vlastní kapsy, čímž by došlo ke snížení problémových podnájemců a zúžila by se poptávka a nabídka bytů k pronájmu, byty by obsazovali pracující a spořádaní občané.
  Odpověď:
  První fáze řešení problematiky „business podnájmů“ byla řešena v rámci změny stanov na minulém Shromáždění delegátů. Druhá fáze bude regulována směrnicí družstva o poplatcích, protože podnájmy jsou v rámci užívání družstevních bytů situací, která má umožnit členům dočasné řešení jejich zájmů a nikoli business či parazitování na družstevním majetku členů. Business podnájmy bytů jsou v rozporu s § 727 zákona č. 90/2012 Sb. protože smyslem založení a činnosti bytového družstva je uspokojování bytových potřeb (bydlení členů).
 17. Jak si družstvo představuje zlepšování bydlení v družstevních bytech ?
  Odpověď:
  Odpověď již byla uvedena v Havířovském družstevníku v tomto znění: Představuje si to přesně tak, jak to popisuje Strategie zvyšování bytové kultury členů družstva schválená Shromážděním delegátů dne 6. září 2021. Tato strategie zahrnuje řadu volitelných stavebních úprav od odstranění špatně fungujících zařízení bytů a poruchových rozvodů elektro, vody a plynu, přes výměny zastaralých umakartových jader, kuchyňských linek, obkladů a podlah, až po případné modernizace dispozičního uspořádání bytu a přesuny či odstranění některých příček. Do těchto úprav lze zahrnout také technické prvky např. výměnu vany za sprchový kout, montáž opěrných madel k vaně nebo odstranění prahů dveří, montáže hlásičů požáru, pohybová čidla, atd.
 18. Jaké kroky činí družstvo, aby nedošlo k výbuchu plynu v družstevních domech ?
  Odpověď:
  Jedná se o tato opatření: v intervalech určených technickými normami provádí v domech pravidelné revize plynových rozvodů a zařízení. Protože si je družstvo vědomo stáří domů a povinnosti zajišťovat bezpečí členů, tak již byly zahrnuty do plánu oprav na rok 2022 a zahájeny postupné výměny plynových rozvodů stupaček vody a dalších technických zařízení domů (pokud si to odsouhlasí členská schůze.
 19. Jakým způsobem budou prováděny kompenzace stavebních úprav v družstevních bytech tak, jak zaznělo na SD 6.9.2021
  Odpověď:
  Tyto kompenzace budou probíhat zejména formou úpravy výše/hodnoty družstevního podílu anebo výše nájemného.
 20. Kterých stavebních úprav se to bude týkat (vyzdívání jader, rekonstrukce elektroinstalace, opravy podlah, výměna zařizovacích předmětů apod.).
  Odpověď:
  Stavební úpravy za účelem zvyšování bytové kultury členů se budou týkat těch členů, kteří o takové úpravy projeví závazný zájem a sjednají si s družstvem podmínky jejich realizace.
 21. Jaký záměr má představenstvo družstva do budoucna s instalací alternativních zdrojů, vzhledem k neustálému zdražování energií nastává velký zájem o alternativní zdroje jako tepelná čerpadla, solární panely nebo fotovoltaiky.
  Odpověď:
  Představenstvo v současné době projednává návrh Energetické koncepce, ve které jsou jako alternativní řešení obsaženy také návrhy na decentralizaci dodávek tepla a teplé vody formou instalace obnovitelných zdrojů energií (plynové kotelny, tepelná čerpadla, fotovoltaiky a solární kolektory). Na domech 3 domech (ul. Mládí a Čelakovského) se realizuje pilotní projekt instalace fotovoltaických elektráren na střechách těchto domů s dotací. Poznatky a zkušenosti z této akce budou v rámci družstva využity ve prospěch ostatních domů, které si schválí obdobný postup. Družstvo prostřednictvím seminářů, které budou v průběhu roku uskutečněny, bude informovat a využití těchto možností.
 22. Bude tyto byty rekonstruovat a pak je prodávat.
  Odpověď:
  Rekonstruovat ano, prodávat ne.
 23. Bude SBD Havířov znovu jednat s Magistrátem města Havířov o opravách přístupových chodníků
  Odpověď:
  SBD Havířov každoročně žádá město o opravu vytipovaných přístupových, ale i podélných chodníků, které jsou ve špatném technickém stavu. Všechny chodníky se nacházejí na pozemcích města. Město kladně přistoupí pouze k podélným chodníkům, ale přístupové chodníky odmítá opravovat, což zdůvodňuje, že tyto chodníky slouží pouze pro bydlící v domech. V letošním roce SBD bude znovu zasílat požadavky k opravě vytipovaných chodníků.
 24. V rámci instalaci měřičů s dálkovými odečty připravit program tak, aby vyúčtování bylo provedeno zaměstnanci družstva, ne již cizím dodavatelem.
  Odpověď:
  Družstvo v rámci k připravované Energetické koncepce počítá, že s instalací měřičů s dálkovým odečtem bude připraveno vše tak, aby postupně bylo vyúčtování prováděno zaměstnanci družstva.
 25. Zřízení pro jednotlivé Společenství vlastníků komunikační systém typu e-domovníka pro dané středisko s přístupem všech uživatelů bytů v domě, a to zejména: termíny kontrol plynových spotřebičů odečtů vodoměrů, revizí apod.
  Odpověď:
  Tato oblast je mimo působnost družstevních vztahů. Jedná se o podnikatelskou činnost družstva, která je regulována smlouvami o správě.
 26. K rozvoji družstva, technologií a úspor nákladů na bydlení je možno vidět např. v digitalizaci směšovacích stanic, fotovoltaice. Vzhledem k růstu cen energií, přichází na řadu i zvyšování nájmů. Proto by bylo zaměření se směrem k alternativním zdrojům přínosem.
  Odpověď:
  Družstvo již při realizaci komplexní opravy domu (zateplení) na ul. Nákupní 18 v Havířově-Šumbarku zřídilo domovní směšovací stanici s dálkovým přenosem, kde jsou zaznamenávány všechny důležité parametry na základě, kterých lze optimalizovat provoz vytápění domu. Rovněž byla vybudována nová kotelna pro vytápění správní a sociální budovy SBD, která je také vybavena moderní technologií měření a regulace s možností ovládání na dálku a možností maximálně optimalizovat vytápění prostor těchto budov. Záměrem SBD je, v již zřízených směšovacích stanicích na domech postupně instalovat zařízení na dálkový přenos, tak aby bylo v budoucnu možné chod těchto stanic řídit z energetického dispečinku na SBD a optimalizovat tak chod vytápění na takto vybavených domech. Z energetického dispečinku je uvažováno také s chodem kotelen, fotovoltaických elektráren a dalších zařízení jako budou měřiče tepla a vody.
 27. Provádění dálkových odečtů vodoměrů a měřičů tepla by mělo družstvo zajišťovat samo a nebýt závislé na jiné firmě. Dálkové měřiče zajistí provedení odečtů všech bytů, odpadne zpřístupňování a lze provést odečet ve stejný den a hodinu, tím se zmenší rozdíly oproti minulým obdobím.
  Odpověď:
  Zřízení měřičů tepla a teplé a studené vody s dálkovým odečtem je povinností od roku 2027. Některé domy jsou již v současné době vybaveny měřiči tepla a vody pro dálkový přenos, ale je to tzv. walk bay to je, že někdo musí přijít na dům a odečíst měřiče dálkově ze společných prostor domu. V rámci energetické koncepce družstva je počítáno s instalací těchto měřičů postupně, ale budou to měřiče, kdy přenos bude opravdu dálkový do energetického dispečinku na SBD vč. zaznamenání případných poruch. Na základě takto získaných dat z bytů, bude možno postupně přecházet k tomu, že vyúčtování se bude provádět v rámci SBD.
 28. Řešit problém s opravami přístupových chodníků k domům SBD Havířov se statutárním městem Havířov, kdy tyto chodníky se nacházejí na pozemku v jeho vlastnictví
  Odpověď:
  Tato problematika již několikrát byla řešena jak se zaměstnanci magistrátu města i nejvyššími funkcionáři města. Jejich postoj je pořád stejný, že i když jsou přístupové chodníky k družstevním domům na pozemcích města, odmítají jejich opravu vzhledem k tomu, že je využívají jen bydlící v těchto domech. Byla uskutečněna nabídka, že uvedené pozemky družstvu prodají za 1 Kč, ale v tomto případě by povinnosti o opravy a údržbu přešly na SBD Havířov potažmo na bydlící v domě. SBD Havířov bude určitě v rámci svých možností apelovat na magistrát o opravy těchto chodníků.
 29. Je SBD Havířov stabilní ?
  Odpověď:
  Družstvo je jedním z nejstabilnějších subjektů nejen v rámci Havířova, ale celé republiky. Jeho kapitál v řádu miliard korun a disponibilní finanční prostředky v řádu stamiliónů korun a současná právní regulace převodů majetku mimo členskou základnu („ukončení zbytku divokých 90. let“), jsou zárukou oprávněně sebevědomého postavení družstva mezi subjekty na realitním trhu, což dokládá vysoký kredit družstva u bank a rostoucí poptávka po družstevním bydlení jako výhodném řešení sociálních problémů společnosti v oblasti bydlení.
 30. Bude družstvo poskytovat půjčku na pořízení družstevního bytu?
  Odpověď:
  Vedení družstva posuzuje možnosti, jak zajistit, aby poskytování či zajišťování půjček bylo jednou z možností nabývání družstevních podílů a růstu členské základny. Jedná se však o komplexnější problematiku, která je součástí činnosti Realitního střediska družstva. Představenstvo v 04/2022 bude projednávat analýzu činnosti a možnosti rozvoje tohoto střediska a uvedená otázka bude v jeho rámci řešena
 31. U schválení podnájemních smluv doporučovat výši záloh na služby dle skutečného počtu bydlících osob (případně dlužná částka se objeví v hospodaření domu).
  Odpověď:
  Družstvo není smluvní stranou podnájemního vztahu, ale jako vlastník bytu může ovlivňovat to, zda podnájem vznikne nebo ne, popřípadě, zda bude pro nájemce finančně výhodný nebo nikoli. Podnájmy jsou a budou členům družstva kdykoli umožněny k řešení jejich rodinných záležitostí, ale nikoli podnikání s majetkem družstva pro rozpor s článkem 2 stanov.
 32. Stát chce přispět na elektřinu sociálně slabším spoluobčanům (cca 800 tis. bytů), bude družstvo navrhovat svoje adepty na tuto pomoc.
  Odpověď:
  Družstvo bohužel není subjektem, který může navrhovat fyzické osoby, aby jim stát poskytoval sociální dávky, protože není oprávněno zjišťovat sociální situaci svých členů.
 33. Jak jsou vyřizovány žádosti o převod družstevního bytu do osobního vlastnictví podaných po 6. 9. 202, jsou projednávány statutárním orgánem družstva a dochází ke schvalování?
  Odpověď:
  Ke dni 31. 1. 2022 bylo vyřízeno celkem 165 žádostí členů o převod bytu do osobního vlastnictví. Schvalování každé jednotlivé žádosti ve statutárním orgánu probíhalo podle pravidel, která byla zveřejněna v Havířovském družstevníku a na webových stránkách družstva: www.sbdhavirov.cz.

Datum: 22. 2. 2022
Zpracovali: Odborné komise představenstva (KČZ, EK, TK a KSR) a Správa družstva