Informace k volbám výboru ČS a delegáta a náhradníka delegáta pro nové funkční období 2021 – 2026

Vážení,

v posledních měsících roku 2020 jste obdrželi sdělení o končícím pětiletém funkčním období všech členů výboru Vaší členské samosprávy a rovněž delegátovi a náhradníku delegáta s výzvou a pokyny k uskutečnění volby nových členů a funkcionářů výboru, delegáta a jeho náhradníka. Některým orgánům končí funkční období již v lednu 2021.

Podle článku 43 stanov zanikne mandát (právo jednat jako člen orgánu) uplynutím posledního dne funkčního období. Neboli, mandát zanikne uplynutím doby a nelze jej obnovit (prodloužit) jinak, než volbou.

V současné době však v důsledku nařízení Vlády ČR je zakázáno konat spolkové akce, kdy toto se rovněž vztahuje i na členské schůze samospráv, a tedy volbu orgánu samosprávy nelze realizovat.

Řešením je postup podle § 20 zákona č. 191/2020 Sb. (lex kovid), kdy se jedná o zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu. Dle tohoto zákona pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření epidemii.

Menu