Jak je to s bytovými vodoměry studené a teplé vody

Jak je to s bytovými vodoměry studené a teplé vody

Po vyúčtování nákladů a záloh za služby poskytované v souvislosti s užíváním objektu se množí dotazy na téma rozdílů v měření spotřeby bytových měřidel oproti spotřebě vody na fakturačním vodoměru. Převážná většina dotazů byla na téma, zdali je možné určit příčiny vzniku nesrovnalostí ve spotřebě a jak je možné, že bytová jednotka má vyúčtovanou jinou spotřebu mnež odečtenou. 

Nejprve bychom rádi vysvětlili samotný způsob výpočtu neboli poměrového rozdělení nákladů konečnému uživateli bytové či nebytové jednotky. Hlavním a fakturačním měřičem je měřič osazený na patě domu, který je ve vlastnictví Severomoravských vodáren a kanalizací a naměřená hodnota na tomto měřiči je pak rozúčtována v poměru s naměřenými hodnotami na podružných měřičích uživatelů bytových či nebytových jednotek.

Modelový příklad: fiktivní bytový dům o počtu 24 bytových jednotek. Na vstupním fakturačním měřiči vodáren osazeného u paty tohoto domu bylo za fakturační období od 1. 1. do 31. 12. běžného roku naměřeno 2000 m3studené vody.  Po provedení odečtu všech podružných bytových a nebytových měřidel získáme spotřebu 1800 m3. Rozdíl v tomto případě činí 200 m3.  Při fakturované ceně 70,28 Kč/m3 za 2000 m3 je celkový náklad za SV pro dům 140 560 Kč.  Tato částka se rozdělí na spotřebu 1800 m3, vykázanou jednotlivými podružnými měřiči.  Cena SV pro konečného uživatele tohoto domu pak vychází na 78,09 Kč/m3. Při tomto přepočtu pak jednotka, která má vyšší spotřebu SV vykázanou podružným měřidlem, zaplatí větší poměrnou část z rozdílu 200 m3.

Je nutno také objasnit, jak takové rozdíly mohou vznikat. Praxe ukazuje, že rozdíly neboli úniky vody mezi součtem spotřeby v bytech a fakturačním měřičem vznikají z několika důvodů. Prvním je citlivost měření klasických bytových vodoměrů. Takové vodoměry nejsou konstruovány na měření velmi nízkých úbytků ve vodovodním řádu. Špatně těsnící baterie v bytě či drobné uniky v soustavě nejsou schopné vůbec zaregistrovat. Dalším důvodem je úmyslné ovlivňování bytových vodoměrů magnety nebo jinými mechanickými způsoby. Takové jednání je samozřejmě protiprávní, avšak prokázat ho viníkovi je složité. 

Vodoměry na teplou a studenou vodu se považují za nedílnou součást technického zařízení bytu. Slouží nejen k přesnějšímu rozdělení nákladů podle spotřebované vody, ale zároveň díky nim, jak ukázala měření po jejich osazení, majitelé šetří a snižují spotřebu vody.  Je zapotřebí si uvědomit, že vodoměr musí správně měřit po celou dobu svého funkčního období, které je od roku 2012 stanoveno vyhláškou na 5 let pro bytový měřič SV i TV. Z tohoto důvodu je důležité, aby byl měřič spolehlivý a přesný po celou dobu své funkčnosti. Na výběr jsou k dispozici tyto typy bytových vodoměrů.

Menu