Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Předmětem činnosti družstva je zejména:

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v

  • organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
  • provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv

Činnost za účelem podnikání spočívající především v

  • provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví
  • realitní činnost
  • montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení*

*Výtahové středisko

Středisko výtahů družstva vykonává v souvislosti odbornou správu a servis 321 výtahů.  Z toho je 298 výtahů v domech ve správě družstva a 23 výtahů společenství vlastníků jednotek a jiných organizací.

Stavební bytové družstvo Havířov spravovalo k 31. 12. 2022 9 951 bytů přičemž 3 313 bytů je ve vlastnictví jiných osob.

Stavební bytové družstvo Havířov čítalo ke dni 31. 12. 2022 7 268 členů družstva. Aktuálně k 30. 3. 2022 je členů družstva 7 266.

7 266 členů družstva

Portfolio

Havířov Město

Havířov Podlesí

Havířov Šumbark

Havířov Životice