Kontakty SBD Havířov

SBD Havířov ústředna
596 499 111

Kompletní telefonní seznam ke stažení zde.

Havarijní kontakty

Voda, topení, plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 358 011
725 367 212

Plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 362 004
725 367 212

Navazující opravy
Byt a dům služby s.r.o.
737 000 904

Elektro
BMA ELEKTROSERVIS s.r.o.
604 288 147

Antény
BM – UNIVERSAL
603 753 589
603 449 788

Výtahy
Středisko výtahů SBD Havířov
605 502 512

Nabídka správy pro bytové domy


Více informací zde.

Reality

Vstup do Realitní kanceláře

 +420 602 602 090
 reality@sbdhavirov.cz

Aktuality

Informace k volbám výboru ČS a delegáta a náhradníka delegáta pro nové funkční období 2021 – 2026

Vážení,

v posledních měsících roku 2020 jste obdrželi sdělení o končícím pětiletém funkčním období všech členů výboru Vaší členské samosprávy a rovněž delegátovi a náhradníku delegáta s výzvou a pokyny k uskutečnění volby nových členů a funkcionářů výboru, delegáta a jeho náhradníka. Některým orgánům končí funkční období již v lednu 2021.

Podle článku 43 stanov zanikne mandát (právo jednat jako člen orgánu) uplynutím posledního dne funkčního období. Neboli, mandát zanikne uplynutím doby a nelze jej obnovit (prodloužit) jinak, než volbou.

V současné době však v důsledku nařízení Vlády ČR je zakázáno konat spolkové akce, kdy toto se rovněž vztahuje i na členské schůze samospráv, a tedy volbu orgánu samosprávy nelze realizovat.

Řešením je postup podle § 20 zákona č. 191/2020 Sb. (lex kovid), kdy se jedná o zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu. Dle tohoto zákona pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření epidemii.

Informace – Magistrát města Havířov

Dovolujeme si touto cestou upozornit na změnu bankovního spojení pro úhradu místních poplatků za komunální odpad s účinností od 1.1.2021. Na svých jednotlivých i trvalých příkazech k úhradě ve Vaší bance směřujte platbu na číslo účtu 19-1721604319/0800, vždy uvádějte variabilní symbol, který Vám byl správcem poplatku přidělen, nenahrazujte jej rodným číslem. Částka poplatku schválená pro poplatkový rok 2021 činí 672 Kč za osobu poplatníka, která je splatná do 30. dubna. Osoby, které hradí poplatek prostřednictvím SIPO, budou mít automaticky poplatek zaveden na nahlášené spojové číslo v aktuální správné výši.

Platby zaplacené po 1.1.2021 na stávající číslo účtu s předčíslím 40010 budou plátci vráceny a poplatek zůstane neuhrazený. Předejte tyto informace svým blízkým a přátelům, abychom zajistili co nejmenší chybovost při připisování uhrazených poplatků na správné poplatkové účty. Dotazy zodpoví zaměstnanci oddělení správy poplatků.

Další informace zde.

Vážení klienti,

v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a další kroky, která proti šíření koronaviru v České republice podniká vláda České republiky, přijímá Stavební bytové družstvo Havířov preventivní opatření:

zákaz vstupu klientům a třetím osobám do budovy sídla SBD Havířov a všech
detašovaných pracovišť (OPS 1- OPS 5 )
a to s účinností ode dne 15. října 2020 od 6.00 hodin
do odvolání

O ukončení tohoto opatření Vás budeme informovat na webových stránkách družstva a vyvěšením informace na hlavních vstupních dveřích SBD Havířov.
SBD Havířov svůj provoz nepřerušuje, pouze dočasně omezuje osobní styk s veřejností.
• své dotazy a požadavky můžete řešit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu s jednotlivými pracovníky družstva, a to ve dnech pondělí a čtvrtek od 7.00 hodin – do 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny od 8.00 hodin do 13.00 hodin, kontakty na stránkách www.sbdhavirov.cz,
• veškeré otázky smluv, přihlášek k členství a dalších písemností bude SBD Havířov řešit poštou
• hlavní pokladna Stavebního bytového družstva Havířov bude pro klienty otevřena v úředních hodinách v úředních dnech (pondělí a čtvrtek)
• budete-li chtít využít platbu převodem na účet a nebudete znát variabilní symbol, rádi Vám jej telefonicky či mailem sdělíme
• v případě hlášení havarijních oprav, volejte na tato telefonní čísla:
Voda, topení : 725 358 011, 725 367 212
Plyn: 725 362 004, 725 367 212
Elektro: 604 288 147
Osobní jednání proběhne pouze v neodkladných případech, a to po předchozí telefonické domluvě.
Pro již dříve objednané klienty k převodům družstevního podílu, odpovědná pracovnice bude přizvána k jejich předložení prostřednictvím zaměstnance vrátnice.
Věříme, že pochopíte nutnost tohoto opatření a omlouváme se za komplikace zavedením tohoto opatření způsobené.
Jiří Hurych, v.r.
místopředseda představenstva

O nás

10 033 bytů ve správě | 9 249 členů družstva

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty…

Menu