Kontakty SBD Havířov

SBD Havířov ústředna
596 499 111

Kompletní telefonní seznam ke stažení zde.

Havarijní kontakty

Voda, topení, plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 358 011
725 367 212

Navazující opravy
Byt a dům služby s.r.o.
602 603 432

Elektro
BMA ELEKTROSERVIS s.r.o.
od 7:00 do 20:00 hod
604 288 147

Antény
Universal Telekomunikace s.r.o.
734 804 946
603 449 788

Výtahy
Středisko výtahů SBD Havířov
605 502 512

Nouzové otvírání dveří
604 288 147

Nabídka správy pro bytové domy


Více informací zde.

Reality

Vstup do Realitní kanceláře

 +420 602 602 090
 reality@sbdhavirov.cz

Aktuality

Informace k optické metropolitní síti společnosti Moravskoslezské telekomunikace s.r.o.

Společnost Moravskoslezské telekomunikace s.r.o. jakožto veřejný operátor, má záměr provádět na území města Havířov optickou metropolitní síť.

Celý článek zde.

Ekonomické výsledky za rok 2020


Ke stažení zde.

Informace k volbám výboru ČS a delegáta a náhradníka delegáta pro nové funkční období 2021 – 2026

Vážení,

v posledních měsících roku 2020 jste obdrželi sdělení o končícím pětiletém funkčním období všech členů výboru Vaší členské samosprávy a rovněž delegátovi a náhradníku delegáta s výzvou a pokyny k uskutečnění volby nových členů a funkcionářů výboru, delegáta a jeho náhradníka. Některým orgánům končí funkční období již v lednu 2021.

Podle článku 43 stanov zanikne mandát (právo jednat jako člen orgánu) uplynutím posledního dne funkčního období. Neboli, mandát zanikne uplynutím doby a nelze jej obnovit (prodloužit) jinak, než volbou.

V současné době však v důsledku nařízení Vlády ČR je zakázáno konat spolkové akce, kdy toto se rovněž vztahuje i na členské schůze samospráv, a tedy volbu orgánu samosprávy nelze realizovat.

Řešením je postup podle § 20 zákona č. 191/2020 Sb. (lex kovid), kdy se jedná o zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu. Dle tohoto zákona pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření epidemii.

Informace – Magistrát města Havířov

Dovolujeme si touto cestou upozornit na změnu bankovního spojení pro úhradu místních poplatků za komunální odpad s účinností od 1.1.2021. Na svých jednotlivých i trvalých příkazech k úhradě ve Vaší bance směřujte platbu na číslo účtu 19-1721604319/0800, vždy uvádějte variabilní symbol, který Vám byl správcem poplatku přidělen, nenahrazujte jej rodným číslem. Částka poplatku schválená pro poplatkový rok 2021 činí 672 Kč za osobu poplatníka, která je splatná do 30. dubna. Osoby, které hradí poplatek prostřednictvím SIPO, budou mít automaticky poplatek zaveden na nahlášené spojové číslo v aktuální správné výši.

Platby zaplacené po 1.1.2021 na stávající číslo účtu s předčíslím 40010 budou plátci vráceny a poplatek zůstane neuhrazený. Předejte tyto informace svým blízkým a přátelům, abychom zajistili co nejmenší chybovost při připisování uhrazených poplatků na správné poplatkové účty. Dotazy zodpoví zaměstnanci oddělení správy poplatků.

Další informace zde.

Auditované hospodářské výsledky SBD Havířov za rok 2019

O nás

10 000 bytů ve správě | 8 698 členů družstva

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty…

Menu