Volejte  596 499 111
Vážení předsedové (předsedkyně), členové (členky) výborů členských samospráv a společných výborů

Rádi bychom Vám pomohli zajistit v této době co největší ochranu proti nákaze. Proto Stavební bytové družstvo Havířov objednalo pro všechny vchody dezinfekční prostředky, gumové rukavice a hadry. Tyto pomůcky slouží pro průběžnou dezinfekci ve Vašich vchodech a jsou určeny pro Vás, nikoliv úklidové služby. Samozřejmě, že byla zvážena i varianta využití úklidových firem, nicméně po kontaktování některých z nich se ukázalo, že úklidové firmy jsou fyzicky schopné navýšit úklid o 1x týdně, kdy by provedli dezinfekci a částka pro dům by se za úklidové služby navýšila o několik set korun měsíčně a efektivní by to nebylo. Proto byla zvolena varianta objednání přípravků přímo pro Vás, kdy máte možnost provádět dezinfekci nejvíce exponovaných míst (výtah, vypínače, zábradlí atd.) i několikrát denně.

Vzhledem k tomu, že je výrobce schopen dodávat pouze omezené množství 1x týdně 100-150 ks čistícího přípravku budeme expedovat na domy přípravky v několika fázích . 

Je totiž pro nás prioritou prvotně zaopatřit všechny bloky. V první fázi bude každý blok zásoben 1 dezinfekčním přípravkem na všechny vchody. Jakmile pokryjeme všechny bloky na všech 5 obvodech, budeme rozvážet už na domy příslušný počet podle počtu vchodů. Věříme, že tento postup pochopíte. Je pro nás velmi důležité pomoci všem co nejdříve.

S ohledem na to, že přípravek Savo Badex obsahuje chlór, je Vám vydáváno i poučení, jak s přípravkem zacházet. Pokud jste poučení např. nedopatřením vyhodili, připojujeme jej pro Vás.

Věříme, že v součinnosti s Vámi se nám povede tuto nelehkou dobu překlenout. 

Vedení Stavebního bytového družstva Havířov

Poučení.pdf

Vážení předsedové (předsedkyně), členové (členky) výborů členských samospráv a společných výborů
Rádi bychom v této nelehké době karantény podali pomocnou ruku především  osamoceným seniorům (či zdravotně znevýhodněným) v našich bytových domech. Víme, že o většinu z nich se postaráte sami v rámci své práce na domech (či v rámci dobrých sousedských vztahů), případně jim vypomáhá sociální odbor našeho města.  Nicméně, pokud víte nebo máte jen pocit, že ve Vašem domě je třeba v této době podat někomu pomocnou ruku, kontaktujte, prosím, buď přímo svou bytovou techničku, nebo sekretariát SBD Havířov:         
e-mail: andrea.krajcova@sbdhavirov.cz ,               
tel.: 596 499 151
 
Potřebným můžeme zajistit :
  • roušky
  • drobné nákupy
  • pomoc při vyřizování na úřadech
Děkujeme za práci, kterou na svých domech i v těchto dnech vykonáváte.
 
 
Vedení Stavebního bytového družstva Havířov
 
Vážení klienti

v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a další kroky, která proti šíření koronaviru v České republice podniká vláda České republiky, přijímá Stavební bytové družstvo Havířov preventivní opatření:

zákaz vstupu klientům a třetím osobám do budovy sídla SBD Havířov a na odloučená pracoviště obvodních provozních správ, a to s účinností ode dne 16. března 2020 od 6.00 hodin do odvolání

 

Další informace v přiloženém dokumentu.

Informace o převodu jednotek do vlastnictví člena družstva

Bližší informace zde.

Vyúčtování záloh na služby za rok 2019
Dle zpracovaného harmonogramu Stavebního bytového družstva Havířov pro vyúčtování záloh na služby za období 1-12/2019 bude:
 
1) vyúčtování jednotlivým uživatelům jednotek doručeno   do 30.4.2020,
2) období přijetí reklamací vyúčtování                         od 4.5.2020 do 31.5.2020,
3) odeslání vzniklých přeplatků z vyúčtování služeb           do 30.6.2020.
 
Přeplatky z vyúčtování služeb budou zúčtovány následujícím způsobem:
 
1) v případě, že uživatel jednotky platí měsíční nájemné a úhrady za plnění spojená s užíváním jednotky (zálohy na služby a příspěvek na správu společných částí domu) prostřednictvím sporožirového účtu České spořitelny, a.s., bude mu přeplatek zaslán na tento účet,
 
2) pokud uživatel jednotky hradí vyjmenované měsíční úhrady z jiného běžného účtu, než je sporožirový účet a chce zaslat přeplatek na tento běžný účet nebo jakýkoliv jiný běžný účet, může o zaslání přeplatku požádat písemně, nebo elektronickou poštou, a to do 11.5.2020 (původní žádosti podané v minulosti budou akceptovány),
 
3) všem ostatním uživatelům, kteří provádějí úhradu předmětných měsíčních úhrad jiným způsobem a nepožádají o zúčtování přeplatku prostřednictvím běžného účtu ve stanoveném termínu, budou přeplatky zaslány poštovními poukázkami.
 
 
Žádosti o zaslání přeplatků na běžný účet lze podat v podatelně družstva (v sídle SBD Havířov na adrese Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov - přízemí č. kanceláře 115), zaslat poštou na adresu družstva nebo elektronicky na e-mailovou adresu:
info@sbdhavirov.cz.
 
Informace o novostavbě bytového domu 1117 Družstevnická 12a

Informace o krocích, které dosud zajišťuje Stavební bytové družstvo Havířov v souvislosti se záměrem „Novostavba bytového domu čp. 1117, Družstevnická 12a“.

Další informce se dočtete zde

Odvolání pro vlastníky proti rozhodnutí stavebního úřadu o udělení výjimky - ul.Družstevnická ke stažení zde.

Odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o udělení výjimky z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Ke stažení zde.

Oznámení

od 01.01.2020 došlo ke změně firmy provádějící havarijní opravy pro voda-topení- plyn.
Původní firma VAPES CE, s.r.o. byla na základě výběrového řízení nahrazena firmou Byt a Dům služby s.r.o.

V případě havárie se telefonicky obracejte na tyto telefonní čísla:
Voda, topení :725 358 011, 725 367 212
Plyn: 725 362 004, 725 367 212
Elektro: 604 288 147

Oznámení

od 01.01.2020 došlo ke změně dodavatele elektrické energie pro společné prostory.
Původní dodavatel Bohemia Energy byl na základě výběrového řízení, kde srovnávacím
kritériem byla nejnižší cena, nahrazen dodavatelem Moravské naftové doly (MND).

Informace

Informace a výzva volební komise k navržení kandidátů na předsedu představenstva.

Blžší informace zde.

Příloha zde.

Oznámení

V souvislosti se lživými útoky na naše družstvo, bylo dne 24.10.2019 podáno konkrétní trestní oznámení na jeho šiřitele!

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty, nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Předmětem činnosti družstva je zejména:

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v

  • organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
  • provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv

Činnost za účelem podnikání spočívající především v

  • provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Stavební bytové družstvo Havířov spravovalo k 31. 12. 2018 10 033 bytů přičemž 2 855 bytů je ve vlastnictví jiných osob.

Stavební bytové družstvo Havířov čítalo ke dni 31. 12. 2018 9 249 členů družstva.

 

Realitní kancelář Stavebního bytového družstva Havířov - Nabízí

 Kanceláře
Aloise Jiráska
Havířov - Podlesí

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu na...

cena: 800,- Kč/m²/rok

 Kanceláře
Aloise Jiráska
Havířov - Podlesí

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu na...

cena: 800,- Kč/m²/rok

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.