Vize, mise, poslání

Vize 2027

Popisuje cíl. Uvádí, čím by se družstvo chtělo v uvedené době stát a čeho by chtělo dosáhnout. 

Chceme být spolehlivým a uznávaným partnerem pro naše členy, vlastníky bytů, nájemce a zákazníky v oblasti správy nemovitostí, chceme nabízet kvalitní a cenově dostupné bydlení pro mladé rodiny, jejich rodiče i prarodiče, chceme nadále nabízet nebytové prostory živnostníkům pro jejich podnikání včetně potřebných služeb, v místech našeho působení se chceme zaměřit na rozvoj příjemného soužití uživatelů bytů, na péči o životní prostředí a na udržitelnost.

Mise 2024

Mise neboli poslání, odpovídá na otázky: proč a pro koho družstvo existuje a jaké služby nabízí. 

Zajišťujeme uspokojování bytových potřeb našich členů, vlastníků bytů a nájemců nebytových prostor, vykonáváme správu a služby spojené s bydlením, modernizujeme naše domy, byty a nebytové prostory, poskytujeme našim členům a vlastníkům bytů poradenství a pomoc v životních situacích v oblasti bydlení, také provozujeme další činnosti v souladu s našimi hodnotami a zájmy.

Základní hodnoty družstva

Základní hodnoty jsou tím, čím se družstvo odlišuje od konkurence. Dodržování základních hodnot vede ke splnění poslání a dosažení vize družstva, proto je prioritní částí povinností každého zaměstnance družstva.   

Odbornost – máme dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti správy nemovitostí, účetnictví, práva a dalších souvisejících oborů. Sledujeme aktuální změny legislativy a technického rozvoje týkající se bytových družstev.

Spolehlivost – plníme své povinnosti v souladu se stanovami družstva, smlouvou o správě a zákonem. Dbáme na zájmy členů družstva a vlastníků bytů a chráníme jejich majetek. Řádně vedeme účetnictví a evidenci a poskytujeme členům a vlastníkům pravidelné informace o hospodaření.

Komunikativnost – udržujeme dobré vztahy se členy družstva, orgány družstva, vlastníky bytů a dalšími osobami, se kterými spolupracujeme. Řešíme potřeby, názory, dotazy a stížnosti členů a vlastníků bytů, předem konzultujeme plánované kroky a informujeme je o důležitých záležitostech, které se jich týkají.

Férovost – jednáme otevřeně, přehledně a nestranně vůči všem členům družstva a vlastníkům bytů. Respektujeme rozhodnutí a směrnice orgánů družstva a dodržujeme pravidla uložená stanovami anebo určená smlouvou o správě. Dodržujeme etické principy a nezneužíváme své postavení pro osobní prospěch. Víme, že každou korunu, kterou by nám dodavatel vnutil jako úplatek, by si připočítal k ceně a vyúčtoval by ji členům či vlastníkům k zaplacení.