1)      Výbor samosprávy (výbor) je výkonný orgán příslušné samosprávy, volený na členské schůzi samosprávy z členů samosprávy v počtu nejméně tří členů. Počet členů výboru stanoví členská schůze samosprávy před zahájením voleb členů do výboru.
2)      Výbor odpovídá za svoji činnost členské schůzi samosprávy a řídí se usneseními shromáždění delegátů, představenstva a schůze samosprávy.
3)      Výbor je volen pro každou z těchto samospráv:
a) samospráva nájemců
b) samospráva nebydlících
c) samospráva vlastníků
4)      Výbor samosprávy se volí z členů tak, aby členové výboru samosprávy nebyli mezi sebou manželé, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci.
5)      Výbor samosprávy zvolí na ustavující schůzi ze svého středu předsedu a místopředsedu.
6)      Schůze výboru samosprávy svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
7)      Svolání výboru samosprávy a pořadu jednání musí být členové výboru uvědomění obvyklým způsobem nejméně tři dny před jejím konáním.
8)      Není-li zvolen výbor samosprávy nebo neplní-li své povinnosti, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo prostřednictvím pověřeného zaměstnance. Zvýšené náklady s tím spojené se hradí z výnosů střediska příslušné samosprávy.
9)      Schůzí výboru samosprávy se může zúčastnit také delegát příslušné samosprávy.
10)      Výbor samosprávy může určit, že členská schůze samosprávy se bude konat formou dílčích schůzí samosprávy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Menu