1. Výbor samosprávy (výbor) je výkonný orgán příslušné samosprávy, volený na členské schůzi samosprávy z členů samosprávy v počtu nejméně tří členů. Počet členů výboru stanoví členská schůze samosprávy před zahájením voleb členů do výboru.
  2. Výbor odpovídá za svoji činnost členské schůzi samosprávy a řídí se usneseními shromáždění delegátů, představenstva a schůze samosprávy.
  3. Výbor samosprávy je volen v každé samosprávě.
  4. Výbor samosprávy se volí z členů tak, aby členové výboru samosprávy nebyli mezi sebou osoby blízké.
  5. Výbor samosprávy zvolí na ustavující schůzi ze svého středu předsedu a místopředsedu.
  6. Schůze výboru samosprávy svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
  7. Svolání výboru samosprávy a pořadu jednání musí být členové výboru uvědomění obvyklým způsobem nejméně tři dny před jejím konáním.
  8. Není-li zvolen výbor samosprávy nebo neplní-li své povinnosti, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo prostřednictvím pověřeného zaměstnance. Skutečné náklady spojené s výkonem správy v zastoupení výboru se hradí z výnosů příslušného střediska.
  9. Schůzí výboru samosprávy se může zúčastnit také delegát příslušné samosprávy.
  10. Výbor samosprávy může určit, že členská schůze samosprávy se bude konat formou dílčích schůzí samosprávy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.