Vhodná prevence pro zajištění bezpečnosti při úniku plynu či požáru

Vhodná prevence pro zajištění bezpečnosti při úniku plynu či požáru

Základním opatřením k prevenci úniků plynů a vzniku požárů je provádění pravidelných revizí a kontrol plynových rozvodů a spotřebičů, pravidelné elektrorevize ve společných prostorách domů a hromosvodů a také kontroly hydrantů a hasicích přístrojů ve společných prostorách domů.

Pro zajištění vyšší bezpečnosti při úniku plynu nebo požáru v jednotlivých bytových jednotkách se doporučuje využít hlídání těchto stavů příslušnými přístroji s možností upozornění na nežádoucí jevy.

Navrhované systémy

a) Autonomní

V tomto případě je v bytové jednotce instalován autonomní plynový a požární detektor, který v případě zvýšené koncentrace zemního plynu nebo kouře spustí vestavěnou sirénku, a tím upozorní uživatele bytové jednotky na únik plynu nebo vznikající požár.

Výhodou tohoto zabezpečení jsou nízké pořizovací náklady a jednoduchá instalace.

Nevýhodou je, že vznik nežádoucího jevu je signalizován pouze v bytové jednotce.

b) Systémová

    Systém hlídání úniku plynu nebo vzniku kouře spočívá v instalaci detektorů v jednotlivých bytových jednotkách, instalace kabelové sítě zaústěné do ústředny a možnost signalizace s identifikací místa vzniku nežádoucího jevu. Signalizace musí být předána do místa, kde někdo zodpovědný rozhodne o dalším naložení s touto informací (centralizovaný pult apod.)

    Výhodou tohoto systému je, že signalizace je vyvedena mimo bytové jednotky, čímž je možné reagovat na případný nežádoucí jev i když není nikdo v bytové jednotce přítomen.

    Nevýhodou jsou značné pořizovací náklady (detektory, ústředna, kabeláž, GMS brána aj.). Tyto náklady jsou závislé na počtu hlídaných bytových jednotek (velikost ústředny, kabeláž). Celé zařízení samozřejmě musí odpovídat platné legislativě a bude podléhat pravidelným revizím. Další nevýhoda je možnost zneužití systému (plané poplachy – kouření osob v místě detektoru), a tím zvyšující se náklady. Systém bude vyžadovat také provozní náklady (hotovost centrálního pultu, pravidelné kontroly, revize).

    Závěrem lze konstatovat, že základní prevence, proti zabránění úniku plynu nebo požáru, je v podmínkách SBD Havířov pravidelně prováděna. S navrhovanou zvýšenou prevencí je vhodné seznámit uživatele bytových jednotek a na základě požadavků samospráv nebo SVJ lze některou z možností ve spolupráci s technickým úsekem SBD Havířov zajistit a realizovat. 

Ing. Jiří Jančar
vedoucí Provozní správy družstva

další aktuality