Bytové vodoměry a měřiče ITN

Jak mám postupovat při reklamaci ročního vyúčtování spotřeb vody SV a TV.

  1. Nejprve je zapotřebí provést vizuální kontrolu návaznosti stavu na vodoměru umístěných nejčastěji

za dvířky k rozvodům vody za toaletou s hodnotou uvedenou na vyúčtování viz obr. 1. Případně mohou mít některé bytové jednotky další dvojici vodoměrů pro kuchyň či garáž.

Obr. 1

  1. V případě, že hodnota na vodoměru je vyšší, než hodnota uvedená na vyúčtování je spotřeba zaevidována správně a reklamace související s chybou opisu je tedy bezpředmětná.
  2. V případě, že hodnota na vodoměru SV a TV je nižší, než je uvedeno na vyúčtování obr. 1 je potřeba tuto hodnotu vodoměru doložit. Ideálně formou fotografii vodoměrů s adresou, číslem bytu, telefonním kontaktem a jménem uživatele bytové jednotky na Email: jakub.hlavac@sbdhavirov.cz nebo se dostavit k sepsání reklamačního protokolu na SBD Havířov, Hornosušská 2/1041 v úřední dny Pondělí a Čtvrtek osobně do kanceláře č. 303.

Mám podezření na správnost měření bytového vodoměru.

Vodoměr bytový je poměrové měřidlo. Přezkoušení v metrologické zkušebně je možné, ale znamená to demontáž měřiče a úhrada zálohy na zkušebnu a výměnu vodoměru za vodoměr nový.  Aktuální záloha na tuto proceduru je stanovena na 3.500,-Kč. Je potřeba zvážit zda je rozdíl od pravidelné spotřeby opravdu tak markantní. Velmi často se setkáváme s tím, že je měřič považován v rámci tolerované odchylky za plně funkční. A náklad za zkušebnu jsou pak jen další finanční ztráta pro uživatele.

Jak správně nahlásit spotřebu na konci roku během každoročních odečtů?

V případě opisu pověřeným pracovníkem je potřeba provést kontrolu zda uvedené hodnoty do odečtové karty souhlasí s hodnotou na vodoměru (opisujeme všechny číslice na ciferníku). Ideálně si hodnoty předem opsat před příchodem odečitatele.

Nebyl jsem doma při plošném odečtu na konci roku, jak mám postupovat?

Hodnoty pro odečet vody se dají opracovat ještě pár týdnů i po termínu plošného opisu, ale ideální stav je provést nahlášení stavu pokud možno co nejblíž k termínu 31. 12. v každém roce. Provést opis můžete také svépomocí. Stačí vodoměry v bytové jednotce nafotit a fotografie zaslat na Email: jakub.hlavac@sbdhavirov.cz ve formátu:

Jméno:
Ulice:
Číslo bytu:
Tel kontakt:
SV – „uvést hodnotu na vodoměru.“
TV – „uvést hodnotu na vodoměru.“

Jak mohu zjistit hodnotu dílků na měřičích tepla za minulou topnou sezónu?

V případě digitálních měřičů tepla tuto hodnotu vyčtete na displeji pod písmenem „M“ nebo „SM“. Tato hodnota zůstane uložena v paměti měřiče až do konce kalendářního roku.

U odparných ampulí tato možnost není, při výměně za nové se původní náplň vždy ekologicky likviduje.

Jak mohu zjistit hodnotu dílků na měřičích tepla v aktuálním roce?

V případě digitálních měřičů tepla tuto hodnotu vyčtete na displeji; jedná se o holou číslici, u níž nejsou žádné další symboly ani písmena. V případě stěhování je nutné tuto hodnotu zapsat i s číslem daného měřiče do protokolu, aby bylo možné udělat přesné rozúčtování nákladů za vytápění mezi novým a původním uživatelem bytové jednotky.

U odparných ampulí tato možnost není.

Kdy probíhá odečet měřičů tepla?

O přesném i náhradním termínu vždy s dostatečným časovým předstihem informuje firma INPO, jejíž zaměstnanci odečty provádějí. Odečty probíhají od prosince do konce ledna, případně i v první polovině února.

Venku je zima, máme v bytě chladno. Proč mi netopí radiátor?

  1. Havířovská teplárenská společnost (HTS a.s.) a její dodavatel Veolia a.s. mají napříč Havířovem několik měřících stanic, na kterých vyhodnocují průměrnou denní teplotu. Topná sezóna (TS) je stanovena od 1. 9. až do 31. 5., obvykle však začíná ve chvíli, kdy alespoň 3 dny po sobě klesne průměrná venkovní teplota pod 13°C.
  2. Během léta se velmi často setkáváme s tím, že uživatelé v bytech úplně uzavřou termoregulační hlavice na radiátorech na hvězdičku, čímž zabrání v pravidelném průtoku vody v tepelné soustavě. Takto však regulační hlavice mohou trvale zalehnout a na začátku TS přestanou plnit svou funkci. Také tím dochází k narušení cirkulace vody v otopné soustavě, což zapříčiní zavzdušnění celé soustavy. Na začátku TS je potřeba mít nastaveny na všech bytových radiátorech všechny termoregulační hlavice na stupeň 5 a provést na nejvyšším radiátoru každé stupačky v domě odvzdušnění celé soustavy (může trvat klidně i desítky minut).  Kromě toho každý dodatečně otevřený radiátor po provedeném odvzdušnění způsobí opětovné zavzdušnění celé soustavy, s čímž souvisí i obtěžující hluk v topné soustavě.

V topení mi bouchá, klepe, rámusí. Co s tím?

Viz odpověď v otázce Venku je zima, máme v bytě chladno. Proč mi netopí radiátor?

Je zcela nežádoucí nechávat během TS uzavřené termoregulační hlavice na hvězdičce – takto se narušuje vyváženost otopné soustavy, která je konstruována na určitý průtok otopné vody. V důsledku toho vznikají v topení i nepříjemné zvukové projevy. Tyto nelze odstranit jinak, než správným používáním termoregulačních hlavic všemi uživateli bytů v daném domě a ponechání alespoň minimálního průtoku otopné vody celou soustavou, tedy ponechat termoregulační hlavice alespoň na stupni 1-2.

Pokud jsou zvuky déletrvající a obtěžující je vhodné informovat technický úsek, který nechá prověřit, zda je provedeno správné vyregulování termoregulačních hlavic.

Mám vlažný radiátor, přitom v minulosti bývaly radiátory horké.

Z důvodů optimalizace úspor energií dochází na domech k zateplení a následnému vyregulování domovní stanice. V minulosti byl dům na horkovod HTS a.s. napojen napřímo, teplo z horkovodu do domu vstupovalo a vystupovalo, aniž by bylo dostatečně využito. Např. teplota na vstupu do domu dosahovala 61°C a na zpátečním potrubí zpět do výměníku HTS se voda vracela s teplotou 58°C.

Po vyregulování otopné soustavy (OS) a zateplení domu dochází k větším úsporám. Teplá voda v topení je v rámci směšovací stanice domem protočena 3x-4x, což umožní lépe využít energii z otopné vody a domu snížit celkové náklady na vytápění až o 30% oproti domům bez zateplení a regulace domovní stanice.

Je proto nutné sledovat teplotu jednotlivých místností, která by se měla pohybovat v rozmezí od 20°-22°C a nikoliv považovat za směrodatnou teplotu radiátoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

další aktuality