Jak je to z hlediska současné legislativy s kamerovým systémem v bytových domech a garážích, který pořizuje záznam

Z legislativního hlediska je kamerový systém použitelný v případech, kdy jsou všechny ostatní formy zabezpečení objektu vyčerpány, nebo jsou-li nevhodné či nedostačující. Vždy je však nutné v nejvyšší možné míře zachovat soukromí osob a zvážit, je-li ochrana majetku, zdraví nebo života důležitější než narušení soukromí dotčených osob.

Pro panelové či bytové domy a jejich společné prostory je zavedení bezpečnostního kamerového systému vhodnou formou spolehlivé prevence vandalismu a kriminality.

Je nutné dodržovat tyto nejdůležitější zásady:

1.      Všichni obyvatelé domu musí být seznámeni se záměrem instalace kamerového systému.

2.  V případě umístění kamer do společných prostor – například do sklepů, koláren, vestibulů atd., je potřeba souhlas nadpoloviční většiny dotčených obyvatel.

3.      Pokud budou kamery monitorovat také hlavní a vedlejší vchody, chodby směřující k bytům, výtahy apod., je nutný souhlas všech dotčených obyvatel.

4.   Střežený objekt musí být označen na všech přístupových místech nápisem, že „objekt je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem“.

5.      Pro majitele dohledového systému platí ohlašovací povinnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů. To platí, je-li ukládán videozáznam pro další zpracování.  Registraci provede správce případně jím pověřený zpracovatel, a to písemnou formou nebo prostřednictvím elektronického formuláře. Úřad pro ochranu osobních údajů na žádost správce vydá osvědčení o registraci, která je dokladem splnění zákonné povinnosti.

6.      Režim kamerového systému musí odpovídat zákonu na ochraně osobních údajů.

Pro prostory – garáže, platí stejné zásady jako u domů s tím, že tyto lze monitorovat kamerovým systémem se záznamem i bez souhlasu uživatelů garáží, a to v případě splnění následujících podmínek:

1.    Při registraci se stanoví účel monitorování, kterým může být pouze ochrana práv a zájmů uživatelů garáží – ochrany života, zdraví, majetku, předcházení vandalismu;

2.   Účelu, pro který je monitorování garáží uskutečňováno, nelze dosáhnout stejně efektivně jinými ochrannými mechanismy (uzamčením, alarmy);

3.      Uchovávat záznam pouze po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování (zpravidla 7 dnů);

4.    Splnit informační povinnost vůči subjektům údajů prostřednictvím členských schůzí a shromáždění vlastníků jednotek a rovněž vůči procházejícím osobám informační vývěskou o monitorování kamerovým systémem u vstupu do sledovaných prostor, uvedením informace o správci údajů a sdělením, kde bude poskytnuta informace o zpracování osobních údajů.

vedení družstva

Menu