Právní sloupek – Pronájem družstevního bytu

Máte družstevní byt a chcete ho pronajmout? Jaké důležité náležitosti by měla obsahovat podnájemní smlouva?

Vlastníkem družstevního bytu je bytové družstvo a vy jako člen bytového družstva jste pouze jeho nájemcem. Nájemní smlouvu s družstvem máte tudíž uzavřenou právě vy.

V souladu s platnými stanovami družstva jste povinen k pronájmu bytu požádat představenstvo družstva o vydání souhlasu s pronájmem s uvedením údajů konkrétního podnájemníka, a to i pří více osob, tj. jméno a příjmení, datum narození, a dobu, pro kterou hodláte pronájem poskytnout.

S podnájemcem poté musíte mít nikoliv nájemní, ale již podnájemní smlouvu. A co víc, musí být přitom splněny určité podmínky. V první řadě musí být smlouva uzavřena písemně. To nařizuje zákon.

Do podnájemní smlouvy si nájemce nemůže dát, co se mu zachce. U družstevního bytu se musí kromě občanského zákoníku řídit navíc ještě i stanovami bytového družstva.

Podnájemní smlouva zaniká okamžikem ukončení nájemní smlouvy. Dále si pro případ výpovědi můžete dohodnout libovolně dlouhou lhůtu, klidně třeba jen jednoměsíční. Při skončení podnájmu nemá podnájemce nárok na jakýkoliv náhradní podnájem.

Doporučujeme do podnájemní smlouvy řádně identifikovat smluvní strany, předmět nájmu tj. byt a jeho stav, pojmenovat vztah pronajímatele k bytu, určit dobu nájmu a jeho počátek, výši nájemného a poplatků za služby včetně splatnosti plateb, a to nejlépe způsobem kdy nájemci zasílá dle stanovení výše nájemného částku přímo na účet družstva a podnájemce na účet nájemce tak, aby došlo k zamezení případně vzniklých pohledávek, o kterých nájemce se doví mnohdy až po zaslané předžalobní výzvě. Dále je vhodné do smlouvy uvést podmínky užívání bytu, včetně povinnosti dodržování stanov družstva a domovního řádu, odpovědnost za provádění oprav a za případné škody na pronajatém bytě a konečně povinnosti smluvních stran při skončení nájmu bytu. Podnájemní smlouva by měla stejně jako nájemní obsahovat také potřebné přílohy. V prvé řadě byste s podnájemníkem měli sepsat předávací protokol o bytu, který svědčí o faktu, že podnájemníkovi byly dány do užívání konkrétní předměty a vybavení.

Alena Milková

vedoucí organizačně právního útvaru

Menu