Co víte o hospodaření domu aneb informace především pro nové funkcionáře

Pro každý družstevní dům je vedeno účetnictví podle jednotlivých středisek bytového hospodářství, aby každý dům měl samostatně zúčtován své finanční prostředky.  Hospodaření je rozděleno na dva okruhy, a to na provoz domu a dlouhodobé zálohy, pro které se mezi družstevníky často používá vžité označení „fond oprav“. 

V provozu domu je zpravidla účtováno o nákladech na společné části domu, jako jsou: pojištění, spotřeba elektrické energie, výtah, daň z nemovitosti, příspěvek Svazu českých a moravských a bytových družstev, úklid. Porovnáním těchto nákladových položek s položkami výnosovými, které tvoří finanční prostředky z předpisu nájemného, vznikne hospodářský výsledek, který je následně po ukončení účetního období zúčtováván se statutárním fondem, který byl pro tento účel vytvořen. Provoz domu může tedy dosáhnout zisku, a to v případě, že výnosy převýší náklady. V opačném případě, když jsou náklady vyšší než výnosy, vytvoří provoz domu ztrátu. Takto vytvořený zisk je připsán do statutárního fondu, naopak ztrátu provozu domu statutární fond uhradí. Do statutárního fondu je také zaúčtováván příděl ze zisku středisek ostatního hospodaření družstva (pronájmu nebytových prostor).

Dlouhodobé zálohy (fond oprav) fungují podobným způsobem jako provoz domu. Družstevníci je tvoří z příslušné položky předpisu nájemného a jsou z nich hrazeny náklady vynaložené na opravy a údržbu zejména společných částí domu. Dlouhodobé zálohy však nevytváří po ukončení účetního období hospodářský výsledek tak, jak je tomu u provozu domu, ale přecházejí do dalších účetních období na financování běžné údržby, ale i na financování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí.

V prostředí společenství vlastníků jednotek, tzn. v domě, ve kterém již existují jednotky v osobním vlastnictví, je již hospodaření složitější. Vlastníci jednotek nemají provoz domu, avšak na náklady spojené se správou domu a pozemku platí ve smyslu zákona o vlastnictví bytů zálohy, které jsou jim po skončení účetního období vyúčtovávány. 

Za účelem poskytnutí informace a přehledu  hospodaření každého jednotlivého domu vyhotovuje družstvo výborům členských samospráv a společným výborům tiskové sestavy, a to „Provoz domu – celkový přehled“ a „Pohyby dlouhodobé zálohy“. Sestavy jsou předkládány čtyřikrát ročně, a to vždy po uplynutí daného čtvrtletí.

Tento velmi stručný popis hospodaření domů na tomto místě uveřejňujeme zejména proto, aby obzvláště noví členové družstva měli obecnou povědomost o toku finančních prostředků, které platí prostřednictvím předpisů nájemného.

další aktuality