Dluhy na nájmu, na příspěvku na správu (dále zjednodušeně nájem)

Kde a jak mohu zjistit, zda mám dluh na nájmu?  

Požadovat informaci o výši dluhu na nájmu může pouze osoba oprávněná (nájemce – člen družstva nebo vlastník bytu) osobně u referentky na oddělení nájmu. Osoba oprávněná může k převzetí takové informace zplnomocnit třetí osobu. Takovou plnou moc je potřeba předložit. Po odsouhlasení si dlužné částky máte možnost svůj dluh uhradit na pokladně nebo dle dispozic převodem z bankovního účtu.

Co se stane, když nebudete platit „nájem“? Co mám dělat v případě, že mám dluh na nájmu?

Pokud nájemce neuhradí měsíční nájemné ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Na tuto dlužnou částku nájemného se Vám začnou nabalovat sankce s dluhem související, jako jsou zákonné úroky z prodlení. Na nic nečekejte, proveďte si analýzu svých finančních možností a v úředních hodinách se osobně dostavte na oddělení vymáhání pohledávek, kde se dohodnete, jakým způsobem lze situaci řešit. Upřednostňována je dohoda mezi účastníky, neboť tím se lze vyhnout soudním sporům. Významnou možností, je uzavření Dohody o splátkách s uznáním dluhu. V případě řádného splácení dle ujednání v dohodě si ušetříte finanční prostředky za případné náklady řízení ve věci žaloby na dlužnou částku a také se Vám dluh zbytečně dále nenavyšuje a vyhnete se dalším právním krokům, u družstevního bytu vyloučením s následným ukončením nájmu bytu a členství v družstvu, včetně vyklizení bytu. V takové situaci je útvarem členských vztahů zasílána výzva k vyklizení bytu a poté je již podána žaloba na vyklizení bytu. U bytu v osobním vlastnictví se postupuje exekuční cestou, a to až do vydání rozhodnutí o dražbě bytu. Na včasném řešení svého problému můžete jen získat.

Potřebuji potvrzení o bezdlužnosti? Proč to po mně chce nový nájemce nebo vlastník bytu?

O potvrzení o bezdlužnosti může požádat osoba oprávněná (nájemce – člen družstva nebo vlastník bytu) na evidenci nájemného, příp. dle skladby dlužných pohledávek u dalších pracovníků, na které budete odkázáni. Toto potvrzení je někdy vyžadováno státními orgány, a to převážně při žádosti o soc. dávky, Městskou realitní agenturou Havířov při žádosti o pronájem bytu. Nový vlastník bytu chce po Vás potvrzení o bezdlužnosti hlavně proto, aby měl jistotu, že na bytě není vedena žádná pohledávka. Dle současně platné legislativy, totiž dluhy na bytě přecházejí na nového nabyvatele a řada kupujících požaduje, aby takové potvrzení bylo řádně předloženo před podpisem Kupní smlouvy.

další aktuality