Jak je to z hlediska současné legislativy s kamerovým systémem v bytových domech a garážích, který pořizuje záznam

Z legislativního hlediska je kamerový systém použitelný v případech, kdy jsou všechny ostatní formy zabezpečení objektu vyčerpány, nebo jsou-li nevhodné či nedostačující. Vždy je však nutné v nejvyšší možné míře zachovat soukromí osob a zvážit, je-li ochrana majetku, zdraví nebo života důležitější než narušení soukromí dotčených osob.

Pro panelové či bytové domy a jejich společné prostory je zavedení  kamerového systému vhodnou formou spolehlivé prevence vandalismu a kriminality.

Je nutné dodržovat tyto nejdůležitější zásady:

  1. Všichni obyvatelé domu musí být seznámeni se záměrem instalace kamerového systému.
  2. V případě umístění kamer do společných prostor – například do sklepů, koláren, vestibulů, garáží atd., je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných na členské schůzi a shromáždění společenství vlastníků jednotek. Zápisy, které budou obsahovat projednání a schválení instalace kamerového systému musí být vyvěšeny ve společných částech domu.
  3. Prostory vchodových dveří do bytových jednotek mohou být monitorovány kamerovým systémem pouze za předpokladu získání souhlasu všech dotčených obyvatel.
  4. Střežený objekt musí být označen na všech přístupových místech nápisem, že „objekt je monitorován kamerovým systémem“.
  5. Režim kamerového systému musí odpovídat zákonu na ochraně osobních údajů. Zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené správcem a řídí se právními předpisy České republiky a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU. Obsahem smlouvy jsou rovněž práva a povinnosti zpracovatele.
  6. Uchovávat záznam pouze po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování (zpravidla 14 dnů v případě sledování prostor dle bodu 2 a 7 dnů dle bodu 3).
  7. Splnit informační povinnost vůči subjektům údajů prostřednictvím členských schůzí a shromáždění vlastníků jednotek a rovněž vůči procházejícím osobám informační vývěskou o monitorování kamerovým systémem u vstupu do sledovaných prostor, uvedením informace o správci údajů a sdělením, kde bude poskytnuta informace o zpracování osobních údajů.

další aktuality