1. Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové projednávají záležitosti okruhu působnosti příslušné samosprávy a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva.
 2. Členská schůze samosprávy zejména:
  1. rozhoduje o způsobu zajištění úkolů, které jí byly uloženy představenstvem v souladu s hlavními směry činnosti družstva,
  2. volí ze svého středu členy výboru samosprávy v počtu 3 až 7 a odvolává je,
  3. projednává a schvaluje zprávy výboru samosprávy o jeho činnosti,
  4. volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů v počtu stanoveném představenstvem s tím, že delegátem bude zpravidla předseda nebo člen výboru příslušné samosprávy,
  5. projednává zprávy delegátů o výkonu jejich funkce
  6. projednává a schvaluje návrhy svých členů na kandidáty pro volby do orgánů družstva.
 3. Členskou schůzi samosprávy svolává výbor samosprávy podle potřeby, nejméně však jednou do roka.
 4. Výbor samosprávy musí svolat členskou schůzi samosprávy, požádá-li o to:
  1. jedna třetina všech členů samosprávy,
  2. představenstvo družstva,
  3. delegát samosprávy.
 5. Nevyhoví-li výbor samosprávy žádosti podle odst. 4 do jednoho měsíce, je představenstvo oprávněno svolat členskou schůzi samosprávy samo.
 6. Členskou schůzi samosprávy řídí předseda nebo pověřený člen výboru samosprávy, v případě, že členskou schůzi samosprávy svolalo představenstvo, řídí schůzi představenstvem pověřený pracovník družstva.
 7. O svolání členské schůze samosprávy a o pořadu jednání musí být členové samosprávy uvědomeni nejméně osm dnů před jejím konáním. Písemnou pozvánku může nahradit písemné oznámení vyvěšené na oznamovacích tabulích ve všech domech v okruhu působnosti samosprávy.
 8. Členská schůze samosprávy je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy.
 9. Pro dílčí členské schůze samosprávy platí ustanovení tohoto článku přiměřeně a se zohledněním těchto pravidel:
  1. členové samosprávy se zařazují do dílčích členských schůzí podle jednotlivých vchodů,
  2. dílčí členské schůze se konají v časovém období, jehož rozsah nesmí překročit dva kalendářní týdny,
  3. program všech dílčích schůzí musí být stejný a nelze jej na jednotlivých dílčích schůzích doplňovat,
  4. počet hlasů usnesení členské schůze se zjišťuje z celkového součtu všech hlasů odevzdaných na všech dílčích členských schůzích dohromady,
  5. zápis členské schůze samosprávy obsahuje souhrnné výsledky hlasování a musí být k němu
  6. přiloženy všechny zápisy z dílčích členských schůzí,
  7. výbor samosprávy zveřejní výsledky usnesení dílčích členských schůzí vyvěšením na informační desce družstva po dobu nejméně 60 dnů, ode dne konání poslední dílčí členské schůze samosprávy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.