1. Kontrolní komise (KK):
  1. je na ostatních orgánech družstva nezávislá a kontroluje veškerou činnost družstva,
  2. projednává stížnosti členů,
  3. předkládá písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva,
  4. předkládá písemné stanovisko na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů,
  5. na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy,
  6. předkládá zprávy o své činnosti shromáždění delegátů,
  7. je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva, Představenstvo a jiné orgány družstva jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Totéž platí i ve vztahu k ředitelce Správy družstva.
  8. pověření členové kontrolní komise se mohou zúčastnit zasedání všech orgánů družstva,
  9. k jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise,
  10. neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání shromáždění delegátů,
  11. je oprávněna svolat shromáždění delegátů, pokud jej bez zbytečného odkladu nesvolalo představenstvo,
  12. volí předsedu a místopředsedu na prvním zasedání komise po zvolení.
 2. Kontrolní komise má 5 členů.
 3. Funkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového jejího člena, ledaže z rozhodnutí shromáždění delegátů plyne něco jiného.
 4. Člena kontrolní komise může před uplynutím funkčního období shromáždění delegátů odvolat.
 5. Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení družstvu doručeno.
 6. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání shromáždění delegátů, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li shromáždění delegátů na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
 7. V případě člena voleného orgánu družstva výkon funkce končí nejpozději 3 (tři) měsíce od doručení odstoupení.
 8. Kontrolní komise, jejíž počet neklesl pod polovinu, může povolat zvolené náhradníky.
 9. Kontrolní komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci.
 10. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva.
 11. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů.
 12. Kontrolní komise jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
 13. Jednání svolává a řídí předseda (místopředseda), popř. pověřený člen kontrolní komise.
 14. Podklady pro jednání, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu prověrek a kontrol.
 15. Člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného.
 16. Člen kontrolní komise nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou jiná družstva.
 17. Člen kontrolní komise se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Členové

Předseda kontrolní komise
Anna Miková

Místopředseda kontrolní komise
Marcela Hefková

Členové kontrolní komise
Ing.Petr Křístek
Věra Málková
Ing.Rostislav Dohnal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.