1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu, (např. Shromáždění delegátů).
 2. Představenstvo odpovídá za svou činnost pouze Shromáždění delegátů.
 3. Představenstvo:
  1. má jednatelské oprávnění, zastupuje družstvo navenek ve všech věcech, které se jej týkají, způsob zastupování družstva určují tyto stanovy,
  2. přísluší mu obchodní vedení družstva, což zahrnuje organizaci a řízení družstva včetně rozhodování o zajištění podnikatelských záměrů družstva schválených nejvyšším orgánem družstva,
  3. zabezpečuje plnění usnesení shromáždění delegátů,
  4. informuje shromáždění delegátů o své činnosti a podává mu zprávu,
  5. svolává a zabezpečuje jednání shromáždění delegátů,
  6. stanovuje výši nájemného a pravidla pro stanovení výše nájemného a plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním jednotky,
  7. schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu,
  8. stanovuje výši dodatečného členského vkladu,
  9. rozhoduje o přijetí člena družstva,
  10. zajišťuje řádné vedení účetnictví,
  11. předkládá shromáždění delegátů řádnou a mimořádnou účetní závěrku, návrh rozdělení zisku nebo úhradu případné ztráty,
  12. volí funkcionáře představenstva – předsedu a místopředsedy představenstva,
  13. schvaluje a vydává směrnice družstva, pokud není těmito stanovami určeno jinak,
  14. schvaluje organizační řád družstva,
  15. určuje volební obvody a určuje jejich počet i podmínky jejich volby,
  16. rozhoduje o zřízení samospráv, určuje jejich působnost, organizaci a činnost, rozhoduje o zařazení členů do jednotlivých samospráv, včetně podmínek volby členů jejich orgánu,
  17. informuje předem o jednáních představenstva kontrolní komisi,
  18. rozhoduje o účasti hostů na jednání představenstva,
  19. rozhoduje o přidělování nájemních bytů (nebytových prostor) dle směrnice, schválené představenstvem družstva,
  20. rozhoduje o bytových otázkách,
  21. schvaluje svépomocnou výstavbu.
 4. Představenstvo má 7 členů.
 5. Představenstvo se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise osobami blízkými ve smyslu občanského zákoníku.
 6. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí shromáždění delegátů plyne něco jiného.
 7. Člena představenstva může před uplynutím funkčního období odvolat shromáždění delegátů.
 8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení družstvu doručeno.
 9. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání shromáždění delegátů, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li shromáždění delegátů na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
 10. V případě člena voleného orgánu družstva výkon funkce končí nejpozději 3(tři) měsíce od doručení odstoupení.
 11. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může povolat zvolené náhradníky.
 12. Představenstvo jedná a rozhoduje podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.
 13. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného.
 14. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou jiná družstva.
 15. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti

Zastupování družstva navenek

 1. Družstvo zastupuje navenek (při právním jednání jménem družstva) ve všech záležitostech předseda nebo místopředseda představenstva.
 2. Je-li pro právní jednání družstva předepsaná písemná forma, zastupují družstvo a za družstvo podepisují předseda nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva tak, že k razítku družstva připojí své podpisy.
 3. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem.
 4. Ostatní členové orgánů družstva a zaměstnanci družstva zastupují družstvo v rozsahu stanoveném zákonem, stanovami a organizačním řádem družstva.
 5. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické, či právnické osoby.

Řízení běžné činnosti družstva

Představenstvo řídí činnost družstva, přičemž zajištěním této činnost může pověřit fyzické osoby, kterým bude svěřena část kompetence při zajišťování činnosti družstva.

Členové

Předseda představenstva
Jiří Hurych

Místopředsedové představenstva

Lydie Zetochová
Pavel Šafrán

Členové představenstva
Jiří Kornfeld
Václav Lolek
Mgr.Jiřina Pechová
Ing.Světlana Kravčenková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.