1)      Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů.
2)      Představenstvo:
a)    řídí činnosti družstva,
b)   rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu,
c)    zabezpečuje plnění usnesení shromáždění delegátů,
d)   informuje shromáždění delegátů o své činnosti a podává mu zprávu,
e)    svolává a zabezpečuje jednání shromáždění delegátů,
f)    stanovuje výši nájemného a pravidla pro stanovení výše nájemného a plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním jednotky,
g)    schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu,
h)   stanovuje výši dodatečného členského vkladu,
i)     rozhoduje o přijetí člena družstva,
j)     zajišťuje řádné vedení účetnictví,
k)   předkládá shromáždění delegátů řádnou a mimořádnou účetní závěrku, návrh rozdělení zisku nebo úhradu případné ztráty,
l)     zajišťuje obchodní vedení družstva,
m)schvaluje a vydává směrnice družstva, pokud není těmito stanovami určeno jinak,
n)   schvaluje organizační řád družstva,
o)   určuje volební obvody a určuje jejich počet i podmínky jejich volby,
p)   rozhoduje o zřízení samospráv, určuje jejich působnost, organizaci a činnost, rozhoduje o zařazení členů do jednotlivých samospráv, včetně podmínek volby členů jejich orgánu,
q)   informuje předem o jednáních představenstva kontrolní komisi,
r)     rozhoduje o účasti hostů na jednání představenstva,
s)       rozhoduje o přidělování nájemních bytů (nebytových prostor) dle směrnice, schválené představenstvem družstva,
t)     rozhoduje o bytových otázkách,
u)   schvaluje svépomocnou výstavbu.
3)      Představenstvo má 3 až 17 členů.
4)      Představenstvo se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise osobami blízkými ve smyslu občanského zákoníku.
5)      Představenstvo jedná a rozhoduje podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.

Zastupování družstva navenek

1)      Družstvo zastupuje navenek předseda představenstva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem.
2)      Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.
3)      Ostatní členové orgánů družstva a zaměstnanci družstva zastupují družstvo v rozsahu stanoveném zákonem, stanovami a organizačním řádem družstva.
4)      Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické, či právnické osoby.

Jednání představenstva

1)      Jednání představenstva svolává a řídí předseda (místopředseda) představenstva, popřípadě pověřený člen představenstva.
2)      Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení.

Předseda představenstva

1)      Předseda představenstva je orgánem družstva. Jemu přísluší:
a)      organizovat a řídit jednání a práci představenstva,
b)      řídit běžnou činnost družstva (pokud je pracovníkem družstva).
2)      Za výkon funkce odpovídá předseda představenstva Shromáždění delegátů.
3)      Pokud je v textu stanov nebo dalších interních předpisů družstva uvedeno označení „předseda“ nebo „předseda družstva“, platí, že se jedná o předsedu představenstva.

Organizování práce představenstva

V této činnosti předseda představenstva:
a)      svolává a řídí jednání představenstva a navrhuje program jeho jednání,
b)      organizuje přípravu jednání představenstva,
c)      jedná jménem představenstva navenek ve všech věcech družstva,
d)      podepisuje s dalším členem představenstva právní jednání, pro které je předepsána písemná forma.

Řízení běžné činnosti družstva

Představenstvo řídí činnost družstva, přičemž zajištěním této činnost může pověřit fyzické osoby, kterým bude svěřena část kompetence při zajišťování činnosti družstva.

Členové

Předseda představenstva
Jiří Hurych

Místopředsedové představenstva
Pavel Šafrán
Anna Miková

Členové představenstva
Jiří Kornfeld
Lydie Zetochová
Martin Mokrejš
Jiří Šlachta
Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Menu