Pravomoce

1)     Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové, prostřednictvím volených delegátů, své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Shromáždění delegátů plní působnost členské schůze v rozsahu uvedeném v těchto stanovách.
2)     Do výlučné působnosti shromáždění delegátů patří:
a)      přijímat a měnit stanovy a jednací řád, volební řád,
b)      volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise
c)      volit a odvolávat dle platného volebního řádu předsedu představenstva, místopředsedu
(místopředsedy) představenstva a předsedu a místopředsedu kontrolní komise,
d)      volit dle platného volebního řádu náhradníky členů představenstva a kontrolní komise,
e)      projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva,
f)       rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje,
g)      schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku
h)      rozhodovat o rozdělení zisku a úhradě ztráty,
i)        schvalovat statuty fondů,
j)        rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu,
k)      rozhodovat o odvolání proti usnesením představenstva,
l)        stanovit výši úhrad za úkony prováděné družstvem z podnětů či ve prospěch jednotlivého
člena,
m)    rozhodovat o jiných významných majetkových dispozicích. prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s družstevními byty a družstevními nebytovými prostory v majetku družstva. Rozhodnutí týkající se nemovitostí, ve kterých jsou družstevní byty, družstevní nebytové prostory, může Shromáždění delegátů přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor do vlastnictví člena, který jej má v nájmu,
n)      schvaluje smlouvu o výkonu funkce,
o)      rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
p)      rozhoduje o použití nedělitelného fondu,
q)      volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
r)       schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
s)       schvaluje způsob stanovení výše odměn představenstva, kontrolní komise a členů jiných   orgánů družstva zřízených stanovami, pokud shromáždění delegátů členy těchto orgánů volí a odvolává.
3)      Shromáždění delegátů si vyhrazuje právo rozhodovat o zakládání společností, jejichž zakladatelem nebo zakládajícím členem je družstvo.
4)      Shromáždění delegátů si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, kromě záležitostí svěřených těmito stanovami, nebo zákonem, do působnosti představenstva nebo kontrolní komise.
5)      O nově vyhrazené záležitosti může rozhodnout nejdříve následující shromáždění delegátů.

Svolávání shromáždění

 1)      Jednání Shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby nejméně jedenkrát ročně, zpravidla do konce 6 měsíce kalendářního roku a dále vždy, jestliže je třeba rozhodnutí delegátů.
2)      Shromáždění delegátů musí být svoláno nejpozději do 30 dnů, požádá-li o to písemně:
a) jedna třetina členů družstva
b) jedna třetina delegátů
c) kontrolní komise
3)      Pořad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozději 15 dnů před zasedáním shromáždění delegátů. Písemné pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo jednání.
4)      Spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové materiály.
5)      Pokud k některým bodům jednání nebyly delegátům s pozvánkou doručeny veškeré potřebné podklady, bude delegát společně s pozvánkou informován o místě, kde se může s podklady k jednotlivým bodům seznámit.
6)      Připomínky delegátů nebo orgánů družstva k předložené pozvánce a podkladovým materiálům mohou být doručeny do sídla družstva nejpozději 5 dnů před konáním Shromáždění delegátů. Připomínky musí mít písemnou formu a doručení musí být prokazatelné.
7)      Na žádost členů družstva nebo delegátů, anebo kontrolní komise, kteří jsou oprávněni svolat shromáždění delegátů, zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání Shromáždění delegátů.
8)      Na Shromáždění delegátů musí být pozváni všichni zvolení delegáti, členové představenstva a kontrolní komise.
9)      Při hlasování má každý delegát jeden hlas, delegáta může zastupovat pouze zvolený náhradník.
10) Shromáždění delegátů je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.
11) Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů, nevyžaduje-li zákon pro konkrétní rozhodnutí kvalifikovanou většinu.

Svolání náhradního Shromáždění delegátů

1)      Není-li Shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá představenstvo náhradní Shromáždění delegátů tak, aby se konalo do 30 dnů ode dne, kdy se mělo konat Shromáždění delegátů původně svolané.
2)      Náhradní Shromáždění delegátů musí být svoláno novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání.
3)      Náhradní Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna jedna třetina všech zvolených delegátů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů.
4)      Schválené usnesení Shromáždění delegátů družstvo zveřejní způsobem v družstvu obvyklým, po dobu 60 dnů.
  
Usnesení shromáždění delegátů není neplatné pokud:
a)      V jednom nebo více volebních obvodech není ke dni konání shromáždění delegátů zvolen delegát ani jeho náhradník.
b)      Náhradník delegáta se nezúčastnil shromáždění proto, že ho delegát neinformoval o konání shromáždění delegátů.
c)      Delegát jedná v rozporu s usnesením členů zařazených do volebního obvodu, za který byl zvolen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Menu