1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové, prostřednictvím volených delegátů, své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Shromáždění delegátů plní působnost členské schůze v rozsahu uvedeném v těchto stanovách.
 2. Do výlučné působnosti shromáždění delegátů patří:
  1. přijímat a měnit stanovy, jednací řád a volební řád,
  2. volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,
  3. volit dle platného volebního řádu náhradníky členů představenstva a kontrolní komise,
  4. projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva,
  5. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje,
  6. schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku,
  7. rozhodovat o rozdělení zisku a úhradě ztráty,
  8. schvalovat statuty fondů,
  9. rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu,
  10. rozhodovat o odvolání proti usnesením představenstva,
  11. rozhodovat o jiných významných majetkových dispozicích. Prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s družstevními byty a družstevními nebytovými prostory v majetku družstva. Rozhodnutí týkající se nemovitostí, ve kterých jsou družstevní byty, družstevní nebytové prostory, může Shromáždění delegátů přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor do vlastnictví člena, který jej má v nájmu,
  12. schvaluje smlouvu o výkonu funkce,
  13. rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
  14. rozhoduje o použití nedělitelného fondu,
  15. volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
  16. schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
  17. schvaluje způsob stanovení výše odměn představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud shromáždění delegátů členy těchto orgánů volí a odvolává.
 3. Shromáždění delegátů si vyhrazuje právo rozhodovat o zakládání společností, jejichž zakladatelem, nebo zakládajícím členem je družstvo.
 4. Shromáždění delegátů si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které výslovně do působnosti shromáždění delegátů tyto stanovy ani zákon nesvěřují, kromě záležitostí svěřených těmito stanovami nebo zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise.
 5. Jestliže má shromáždění delegátů rozhodnout o otázce, která se přímo dotýká oprávněných zájmů člena, zejména mění-li se podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, anebo má-li být rozhodováno o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, pozve se tento člen na shromáždění delegátů písemnou pozvánkou zaslanou mu na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu členů; tento člen má právo zúčastnit se shromáždění delegátů v části, která se ho týká.
 6. O nově vyhrazené záležitosti může rozhodnout nejdříve následující shromáždění delegátů.

 Svolávání shromáždění

 1. Jednání Shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby nejméně jedenkrát ročně, zpravidla do konce 6 měsíce kalendářního roku a dále vždy, jestliže je třeba rozhodnutí delegátů.
 2. Shromáždění delegátů musí být svoláno nejpozději do 30 dnů, požádá-li o to písemně:
  1. jedna třetina členů družstva,
  2. jedna třetina delegátů,
  3. kontrolní komise.
 3. Pořad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozději 15 dnů před zasedáním shromáždění delegátů. Pozvánka na shromáždění delegátů musí obsahovat:
  1. název a sídlo družstva,
  2. místo a dobu zahájení shromáždění delegátů,
  3. označení, zda je svoláváno shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění delegátů,
  4. program shromáždění delegátů.
 4. Spolu s pozvánkou se zasílají i přílohy, tzn. veškeré doklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů, a bude-li zařazena do programu shromáždění delegátů změna stanov, musí přílohu tvořit také návrh usnesení nebo změny stanov. Bude-li zařazeno do programu shromáždění delegátů schvalování účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zpřístupní představenstvo alespoň 15 dnů přede dnem konání shromáždění delegátů účetní závěrku v sídle družstva nebo v jiném místě určeném v pozvánce na shromáždění delegátů.
 5. Se souhlasem delegáta mu může být pozvánka zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu delegátů. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle delegáta.
 6. Ostatní členové družstva obdrží informaci o způsobu a místě seznámení se s programem a podklady k jednotlivým bodům Shromáždění delegátů (SD) na informační desce družstva, která je součástí webových stránek družstva (sbdhavirov.cz).“
 7. Připomínky delegátů nebo orgánů družstva k předložené pozvánce a podkladovým materiálům mohou být doručeny do sídla družstva nejpozději 5 dnů před konáním Shromáždění delegátů. Připomínky musí mít písemnou formu a doručení musí být prokazatelné.
 8. Na žádost členů družstva nebo delegátů, anebo kontrolní komise, kteří jsou oprávněni svolat shromáždění delegátů, zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání Shromáždění delegátů.
 9. Na Shromáždění delegátů musí být pozváni všichni zvolení delegáti, členové představenstva a kontrolní komise.
 10. Při hlasování má každý delegát jeden hlas, delegáta může zastupovat pouze zvolený náhradník.
 11. Shromáždění delegátů je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.
 12. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů.
 13. Jestliže má být Shromážděním delegátů přijato usnesení:
  1. o poskytnutí finanční asistence, uhrazovací povinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva nebo vydání dluhopisů, je shromáždění delegátů usnášení schopné, pokud jsou přítomni delegáti zastupující 2/3 členů družstva a usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovaly 2/3 členů zastoupených na shromáždění delegátů,
  2. o změně stanov, kterým se umožní zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena, a k rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu je usnesení přijato, pokud pro něj hlasovaly 3/4 všech členů družstva,
  3. o změně stanov, kterou se mění podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, se vyžaduje souhlas 3/4 všech členů družstva a souhlas těch členů družstva, kterým se při plnění podmínek pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu mají změnit tyto podmínky.
   Toto rozhodnutí Shromáždění delegátů se osvědčuje veřejnou listinou,
  4. o změně stanov, ke změně podrobnější úpravy práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu je podřazeno režimu běžného rozhodování o změně stanov. Ke změně se vyžaduje většina přítomných členů.
 14. Usnesení shromáždění delegátů se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o:
  1. změnu stanov nebo o rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov,
  2. zrušení družstva s likvidací,
  3. přeměnu družstva,
  4. schválení převodu nebo zástavy družstva nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva.
 15. Vyžaduje-li se, aby přijetí rozhodnutí Shromáždění delegátů bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí „per rollam“ (oběžníkem) musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí.
  Ve vyjádření delegáta se uvede i obsah návrhu rozhodnutí SD, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 659 odst. 2 se použije obdobně.

Svolání náhradního Shromáždění delegátů

 1. Není-li Shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá představenstvo náhradní Shromáždění delegátů tak, aby se konalo do 30 dnů ode dne, kdy se mělo konat Shromáždění delegátů původně svolané.
 2. Náhradní Shromáždění delegátů musí být svoláno novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání.
 3. Náhradní Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna jedna třetina všech zvolených delegátů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů.
 4. Schválené usnesení Shromáždění delegátů družstvo zveřejní způsobem v družstvu obvyklým, po dobu 60 dnů.

Neplatnost usnesení

Usnesení Shromáždění delegátů není neplatné pokud:

 1. v jednom nebo více volebních obvodech není ke dni konání shromáždění delegátů zvolen delegát ani jeho náhradník,
 2. náhradník delegáta se nezúčastnil shromáždění proto, že ho delegát neinformoval o konání shromáždění delegátů,
 3. delegát jedná v rozporu s usnesením členů zařazených do volebního obvodu, za který byl zvolen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.