1)      Společný výbor je výkonným orgánem zástupců uživatelů jednotek (nájemců, vlastníků jednotek – členů družstva, vlastníků jednotek – nečlenů družstva). Při organizování všech činností spojených se správou společných částí budovy, zajišťováním plnění spojených s užíváním jednotek a spojených s užíváním společných prostorů v domě, mimo těch, které vykonává správce společných částí domu, vykonává společný výbor.
2)      Společný výbor je volen v počtu nejméně tří členů.
3)      Do společného výboru je žádoucí zvolit, alespoň po jednom zástupci z řad nájemců -družstevníků, vlastníků – členů, vlastníků nečlenů.
4)      Společný výbor zvolí na ustavující schůzi ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5)      Schůzi společného výboru svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
6)      Kandidáty pro volby do společného výboru z řad nájemců, navrhuje členská schůze samosprávy daného domu, obdobně jsou navrhováni kandidáti z řad vlastníků jednotek členů a vlastníků jednotek nečlenů,
7)      Členy společného výboru volí shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Působnost a odpovědnost společného Výboru

1)      Výbor zajišťuje koordinaci mezi členy nájemci, členy vlastníky a vlastníky nečleny se správcem při plnění práv a povinností společenství vlastníků jednotek v rozsahu užívání a správy společných částí domu a zajišťování dodávky plnění spojených s užíváním jednotek.
2)      Zajišťuje informovanost uživatelů jednotek o vzájemných potřebách a názorech týkajících se užívání a oprav společných částí budovy či kultury bydlení v daném domě.
3)      Navrhuje plán oprav, plán hospodaření domu, který předkládá k projednání členské schůzi nájemců a shromáždění společenství vlastníků jednotek v daném domě. Rozhodnutí členské schůze nájemců a shromáždění společenství vlastníků jednotek budou uvedena v samostatných zápisech jak samosprávy nájemců, tak i společenství vlastníků jednotek (SVJ). Po schválení shromážděním společenství vlastníků jednotek předkládá plán oprav zástupci správce společných částí domu, předsedovi výboru samosprávy a statutárnímu orgánu SVJ, pokud se jedná o SVJ s právní subjektivitou.
4)      Pečuje o správnost prvotních účetních a jiných dokladů a předává je správci k dalšímu zpracování. Prvotní podklady před předáním správci k dalšímu zpracování podepisují dva členové společného výboru.
5)      Sleduje technický a stavební stav domu, zjištěné nedostatky navrhuje k zařazení do plánu oprav a spolupracuje při jejich zajišťování.
6)      Dbá na dodržování domovního řádu a zásad slušnosti mezi členy užívajícími společný majetek v okruhu působnosti SVJ.
7)      Podle místních podmínek kontroluje správnost vyúčtování nákladů vynaložených správcem na zajištění plnění, poskytovaných s užíváním jednotky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Chcete-li pokračovat, musíte souhlasit s podmínkami