Právní sloupek – Pronájem družstevního bytu

Máte družstevní byt, který v současné době neužíváte a chcete ho dočasně dát k užívání jiné osobě – podnájemci? Jaké důležité náležitosti by měla obsahovat podnájemní smlouva? Jaké povinnosti Vám plynou z titulu Vašeho členství v rámci podnájmu družstevního bytu?

Vlastníkem družstevního bytu je bytové družstvo, Vy jako člen družstva vlastníte družstevní podíl k danému bytu, a ke kterému jakožto členovi družstva Vám svědčí užívací právo. Družstvo tedy s Vámi jako nájemcem uzavřelo nájemní smlouvu.

V souladu s platnými stanovami družstva jste povinen k podnájmu bytu požádat představenstvo družstva o vydání souhlasu s podnájmem družstevní jednotky pro konkrétního podnájemníka, či podnájemníků s uvedením jména a příjmení, podnájemce (podnájemců), datum narození, a dobu, pro kterou hodláte podnájem poskytnout.

S podnájemcem poté musíte mít nikoliv nájemní, ale již podnájemní smlouvu. A co víc, musí být přitom splněny určité podmínky. V první řadě musí být smlouva uzavřena písemně. To nařizuje zákon.

Do podnájemní smlouvy si nájemce nemůže dát, co se mu zachce. U družstevního bytu se musí kromě občanského zákoníku řídit navíc ještě i stanovami bytového družstva.

Podnájemní smlouva automaticky zaniká okamžikem ukončení nájemní smlouvy. Dále si pro případ výpovědi můžete dohodnout libovolně dlouhou lhůtu, klidně třeba jen jednoměsíční. Při skončení podnájmu nemá podnájemce nárok na jakýkoliv náhradní podnájem.

Doporučujeme do podnájemní smlouvy řádně identifikovat smluvní strany, předmět podnájmu tj. byt a jeho stav, pojmenovat vztah pronajímatele k bytu, určit dobu podnájmu a jeho počátek, výši nájemného a poplatků za služby včetně splatnosti plateb, a to nejlépe způsobem kdy nájemci zasílá dle stanovení výše nájemného částku přímo na účet družstva a podnájemce na účet nájemce tak, aby došlo k zamezení případně vzniklých pohledávek, o kterých nájemce se doví mnohdy až po zaslané předžalobní výzvě. Dále je vhodné do smlouvy uvést podmínky užívání bytu, včetně povinnosti dodržování stanov družstva a domovního řádu, odpovědnost za provádění oprav a za případné škody bytu, který užívá podnájemce a konečně povinnosti smluvních stran při skončení podnájmu bytu. Podnájemní smlouva by měla stejně jako nájemní obsahovat také potřebné přílohy. V prvé řadě byste s podnájemníkem měli sepsat předávací protokol o bytu, který svědčí o faktu, že podnájemníkovi byly dány do užívání konkrétní předměty a vybavení.

Podnájem můžete zrealizovat až po vydání písemného souhlasu představenstva družstva. Žádost o udělení souhlasu s podnájmem naleznete na našich webových stránkách. Za úkony spojené s udělením souhlasu s podnájmem je nutno uhradit poplatky stanovené Směrnicí 1/2020 ve znění pozdějších dodatků, kterou rovněž naleznete na našich webových stránkách.

              Alena Milková

vedoucí útvaru členských vztahů

další aktuality