Převod družstevního podílu

Účastníci smlouvy o převodu družstevního podílu předloží smlouvu o převodu družstevního podílu nebo prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření této smlouvy osobně na podatelně v sídle družstva nebo doručí poštou.

Podle Čl. 22 odst. 2 stanov družstva podpisy nabyvatele i převodce na smlouvě či jiné listině, kterou se družstvu prokazuje převod družstevního podílu, musí být úředně ověřeny (notářem, matrikou, držitelem poštovní licence, advokátem…).

V případě smluvního zastoupení nabyvatele či převodce (smlouvy o převodu družstevního podílu nebo smlouvy o převodu správy) jinou osobou, je nutno doložit družstvu speciální plnou moc, která bude obsahovat přesné označení předmětu převodu nebo předmětu plnění a rozsah zmocnění. Podpis zmocnitele musí být na této plné moci úředně ověřen.

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle Čl. 4 stanov může stát členem družstva.

Poplatek za úkony spojené s převodem družstevního podílu je stanoven Směrnicí č. 2/2020 v úplném znění, kterou naleznete na webových stránkách družstva v sekci Dokumenty ke stažení – Směrnice.

Nájemní smlouva bude připravena nabyvateli k podpisu do 14 dnů od předložení smlouvy o převodu družstevního podílu. Při podpisu je třeba předložit platné občanské průkazy k ověření totožnosti nájemce (společných nájemců).

Pokud se jeden z manželů stane v době trvání manželství členem družstva, je podíl v družstvu součástí společného jmění. To však neplatí, nabyl-li podíl jeden z manželů způsobem podle § 709 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (darem, děděním, odkazem, právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví atd.). Tato skutečnost musí být uvedena ve smlouvě o převodu družstevního podílu nebo v prohlášení o uzavření této smlouvy. I za této situace vzniká společné nájemní právo manželů ze zákona.

Převede-li manžel, který je výlučným členem družstva, bez souhlasu druhého manžela družstevní podíl, s nímž je spojeno společné nájemní právo manželů, v souladu s ustanoveními § 714 a § 474 se může tento manžel dovolat neplatnosti takového jednání (družstvo není účastníkem smlouvy o převodu družstevního podílu, nemůže tedy do těchto vztahů zasahovat; podle ustanovení § 736 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nelze převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva omezit ani vyloučit, splňuje-li nabyvatel podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva).

Vyřizuje:

Útvar členských vztahů (č. dv. 107, přízemí)

Kontakt:

další aktuality