Srovnání podmínek ve společenství vlastníků a bytovém družstvu

Hledisko  Vlastník člen družstva
Vlastnictví (majetek) Nabyvatel si kupuje bytovou jednotku.

Nabyvatel bytu získá do vlastnictví byt a společné části domu, s nutností zajistit si údržbu, opravy a modernizace bytu na vlastní náklady.

Nabyvatel si kupuje družstevní podíl.

Nabyvatel získá do vlastnictví část družstva vymezenou družstevním bytem a společnými částmi domu, včetně zajištěné údržby, oprav a modernizace bytu na náklady družstva.

 

Vznik vlastnictví Nabytím daru či děděním nebo koupí-(často předem uzavření hypotečního úvěru a kupní smlouvy), zaplacením kupní ceny a na základě návrhu na vklad práva, právně vše až po zápisu do katastru. Nabytím daru či děděním nebo kupní smlouvou o převodu (koupi) družstevního podílu, zaplacením ceny podílu (členského vkladu) často postupně družstvu, právně vše již doručením smlouvy družstvu.

 

Rozsah práv k bytu Vlastník může byt užívat, upravovat, pronajímat, dědit, vložit jako zástavu k zajištění svého úvěru, či prodat

§ 1013,  §1175 OZ.

Při uvedených činnostech se musí řídit pravidly pro správu domu (§1177 a násl. OZ).

Člen družstva může byt užívat, upravovat, podnajímat, dědit, vložit jako zástavu k zajištění svého úvěru, či prodat.

Při uvedených činnostech se musí řídit pravidly ve stanovách družstva.

Omezení prodeje/převodu Převod (prodej, darování) bytu nelze vyloučit. Vlastnictví bytu lze omezit nebo vykoupit na základě zákona a za náhradu §1038 OZ. Převod (prodej, darování) družstevního podílu nelze omezit ani vyloučit (zakázat) § 736 ZOK.
Omezení práv  Práva vlastníka jsou omezena právy ostatních obyvatel domu – nerušit, nepoškozovat společné části, viz §1175 – 1183 OZ. Práva člena jsou omezena právy ostatních obyvatel domu – nerušit, nepoškozovat společné části, viz stanovy družstva.

 

Odpovědnost za škody Za škody na bytě, sousedních bytech či na domě způsobené např. poruchou zařízení bytu (voda, elektřina, plyn aj.) anebo vlivem rekonstrukce, přestavby či úpravy bytu odpovídá vlastník bytu. Za škody na bytě, sousedních bytech či na domě, způsobené např. poruchou zařízení bytu (voda, elektřina, plyn aj.) anebo vlivem rekonstrukce, přestavby či úpravy bytu odpovídá družstvo.

 

Důsledek hrubého porušení povinností Sankce za hrubé porušení povinností vlastníka bytu je soudem nařízený prodej bytu a jeho vyklizení. §1184 OZ.  Bývalému vlastníkovi „zůstane“ vydražená cena bytu. Sankce za hrubé porušení povinností člena družstva je vyloučení z družstva potvrzené soudem a zánik práva užívat byt. Bývalému členovi „zůstane“ vydražená cena družstevního podílu (bytu).

 

Členství Členství ve společenství vlastníků (SV) je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím bytu (§ 1194/2 OZ) Členství v bytovém družstvu je neoddělitelně spojeno s právem užívání družstevního bytu.

(§ 733 ZOK)

Osoba odpovědná za správu domu Společenství vlastníků (právnická osoba) – nejvyšší orgán – Shromáždění vlastníků, výkonný orgán – výbor

kontrolní orgán pro členy – obvykle není

správce – firma za sjednanou cenu

Družstvo (právnická osoba) – současně správce

nejvyšší orgán – Shromáždění delegátů členů, výkonný orgán – představenstvo

kontrolní orgán pro členy – kontrolní komise

kontrolní orgán hospodaření – auditorská firma

Placené orgány Statutární orgán – výbor / předseda,

Smluvní správce.

Družstvo (jako statutární orgán i správce v jednom),
Uplatňování práv v rámci členství Hlasování na shromáždění (každý člen má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech domu (kolik % podílu, tolik hlasů, např. 1 člen = 2,2 % podílu, tj. 2,2 hlasy). Hlasování v rámci členské schůze (každý člen má 1 hlas), Další práva může člen uplatňovat jako člen volených orgánů družstva (člen výboru, člen kontrolní komise, člen představenstva, delegát atd…)

 

Úhrady nákladů na bydlení Příspěvek na bydlení, zálohy na služby, zálohy na opravy a dále na odměnu členům orgánů a správci včetně jejich položek: zisk. (Neziskové) nájemné pouze ve výši účelně vynaložených (kontrolovaných) nákladů na správu, na zálohy na služby a vytvoření fondu oprav. (viz § 744 ZOK)

 

Povinnosti správce Správce vykonává správu v rozsahu smlouvy. Výkon správy je podnikatelská činnost, což je soustavná činnost za účelem zisku. § 420 OZ. Rozhodnutí o použití zisku je výlučným právem podnikatele nikoli členů SV. Členové družstva vykonávají některé činnosti jako samosprávu a některé činnosti vykonává družstvo jako správce. V případě vytvoření zisku musí družstvo zisk použit (§ 750 ZOK) pouze pro uspokojování aktuálních a budoucích bytových potřeb členů a poskytování výhod členům (vlastníkům družstva).
Hodnota Tržní cena bytu na realitním trhu. Tržní cena na realitním trhu.
Ochrana vlastníka před dluhy správce Vlastní kontrolní činnost vlastníka, protože vlastník ručí za dluhy Společenství vlastníků. Činnost kontrolní komise a auditora podle zákona o auditorské činnosti. Člen družstva neručí za dluhy družstva.

další aktuality